PROJEKT “SMALLABLE”: PRODULJEN ROK ZA PRIJAVU SUDIONIKA!

Produljuje se mogućnost prijave mladih u dobi od 18-35 godina za sudjelovanje u projektu “SMALLABLE”, kojeg LAG Sjeverna Istra provodi unutar EU-programa CERV (Citizens, Equality, Rights, Values – Građani, Jednakost, Prava, Vrijednosti).

Više informacija u Pozivu:

Pozivaju se mlade osobe u dobi od 18-35 osoba sa područja LAG-a Sjeverna Istra na uključivanje u EU-projekt “Smallable”.

LAG Sjeverna Istra pristupio je konzorciju partnera na projektu “SmallAble: Marginal Cities Network” koji se provodi unutar EU-programa  Građani, jednakost, prava, vrijednosti / Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV-2022-CITIZENS-TOWN: CERV-2022-TOWN-TT, CERV-2022-TOWN-NT) u svrhu promicanja razvoja i demografske obnove na svojem području obuhvata.

Projekt se provodi od prosinca 2022.-prosinca 2024. a partnerstvo okuplja male europske općine pogođene negativnim demografskim i gospodarskim trendovima i procesima marginalizacije, koje su usmjerene na pronalaženje praktičnih rješenja za revitalizaciju svojih sredina.

Projekt povezuje dvije različite skupine dionika: s jedne strane su to predstavnici ruralnih općina,  koji dobivaju mogućnost razmjene iskustava i uspostave suradnje na aktivnostima revitalizacije svoje sredine. S druge, on okuplja mlade ljude u dobi od 18 do 35 godina te ih upoznaje sa važnošću preuzimanja aktivne uloge u lokalnoj zajednici u usmjeravanja lokalnog razvoja kroz projekte urbane i društvene obnove.

Nositelj projekta je talijanski LAG GAL Media Valle del Tevere sa sjedištem u Torgianu (PG), dok su partneri na projektu općine Monte San Martino (IT), Cilleros (ESP), San Martin de Trevejo (ESP), Fundao (PT) i Pecsely (HUN)

I. CILJEVI PROJEKTA

Ciljevi Projekta su:

 • istaknuti važnost društvene kohezije u ruralnim sredinama
 • osvijestiti ulogu Europske unije u promicanju politika utemeljenih na vrijednostima poput solidarnosti, integracije, društvene kohezije, održivog razvoja;
 • identificirati, raspraviti i promovirati dodanu vrijednost koju Europska unija  pruža putem mogućnosti uspostavljanja suradnje na razini zajednice;
 • poticati sudjelovanje mladih u društvenom životu lokalne zajednice, promičući aktivno građanstvo i suprotstavljajući se društvenoj fragmentaciji;
 • identificirati teme i probleme koji obilježavaju lokalnu sredinu  (gospodarske, geografske, demografske, socijalne i dr.)
 • osvijestiti lokalne razvojne potencijale i resurse (okolišne, kulturne, društvene, ekonomske, itd.)
 • potaknuti dijalog između predstavnika lokalne samouprave ruralnih sredina i ciljne skupine mladih

II. PREDMET POZIVA:

Predmet poziva je uključivanje mladih u dobi od 18 do 35 godina sa prebivalištem* na području teritorijalnog obuhvata LAG-a Sjeverna Istra u projekt Smallable radi sudjelovanja u aktivnostima povezivanja, razmjene iskustava i međuteritorijalne suradnje.

Projektne aktivnosti usmjerene na mlade provest će se u razdoblju od 1. listopada 2023. do 30. studenog 2024. u okviru studijskih posjeta partnerima i organizacije manifestacija na području obuhvata LAG-a “Sjeverna Istra”.

III. OPIS AKTIVNOSTI:

Uključivanje mladih osoba u projekt Smallable podrazumijeva:

 • sudjelovanje u radionicama, manifestacijama te drugim javnim događanjima na lokalnoj i međunarodnoj razini
 • sudjelovanje na radionicama i inicijativama promoviranim od strane partnera i drugih sudionika projekta tijekom cijele faze “Working SMALLABLE” u svojstvu člana projektnog tima LAG-a

Troškovi sudjelovanja u projektu za sve sudionike iz redova mladih snosi LAG u okviru projekta.

IV. PRIJAVA I ODABIR KANDIDATA:

Prijava zainteresiranih osoba te njihov odabir  provest će se udvije etape:

FAZA 1: PISMENA PRIJAVA

Prijave za sudjelovanje u projektu vrši se ispunjavanjem obrasca prijavnice (u prilogu uz Poziv).

U prijavnici je potrebno navesti sve tražene podatke, te je vlastoručno potpisanu dostaviti osobno u ured LAG-a ili putem elektroničke pošte na adresu:  info@lag-sjevernaistra.hr

Rok za dostavu prijava je 15.09.2023.

Naslov e-pošte mora sadržavati: “Prijava – projekt Smallable”

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • životopis;
 • važeću osobnu ispravu

OBRADA OSOBNIH PODATAKA:

Osobni podaci koje dostavljaju kandidati bit će obrađeni u svrhu upravljanja prijavama za sudjelovanje, selekcijom i kasnijim fazama upravljanja projektom, u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka.

FAZA 2: MOTIVACIJSKI RAZGOVOR

Nakon provjere pristiglih zahtjeva, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju tražene uvjete obavit će se usmeni intervju kako bi se utvrdila motivacija za sudjelovanjem u projektu.

Intervjui i konačan odabir provest će se do kraja rujna 2023., nakon čega će LAG obavijestiti kandidate o odabiru.

ODABIR KANDIDATA

U postupku provjere prijava i usmenom intervjuu, ocjeniti će se sljedeći segmenti:

 1. motivacija za sudjelovanje;
 2. angažiranost u lokalnoj zajednici, članstvo u udraugama usmjerenim na promicanje društvenokorisnih vrijednosti (solidarsnost, inkluzija, ekologija, podrška marginalnim skupinama I sl.)
 3. prethodno iskustvo sudjelovanja u projektima i razmjenama mladih
 4. poznavanje stranih jezika (engleskog i talijanskog)

Odabir prijavljenih kandidata provest će se na temelju rang-liste dobivene bodovanjem gore navedenih elemenata. Dodatne bodove moguće je dobiti na osnovi istaknutih rezultata kroz sudjelovanje u udrugama i građanskim inicijativama koje promiću općekorisne društvene vrijednosti, inkluziju, zaštitu okoliša, demokratsku kulturu i sl.

 1. Prebivalište/Boravište

prebivalište na području gradova i općina u sastavu LAG-a Sjeverna Istra (5 bodova)

boravište na području gradova i općina u sastavu LAG-a Sjeverna Istra (3 boda)

 1. Članstvo u udrugama
 • aktivnost u okviru udruga koje imaju statutarno definirane ciljeve lokalnog razvoja, valorizacije i promocije teritorijalnog, socijalnog i kulturnog identiteta, održivi razvoj, ekologija, promicanje obrazovanja, podrška marginaliziranim skupinama, solidarnost, demokratska kultura i dr. : 1- 5 bodova
 1. Jezične vještine

samoprocjena jezičnih vještina sukladno ljestvici Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ-a)

 • Temeljni korisnik (razine A 1 i A 2)
 • Samostalni korisnik (razine B1 i B2)
 • Iskusni korisnik (razine C1 i C2)

V. BODOVANJE I RANGIRANJE PRIJAVITELJA:

Po zaprimanju svih prijava, LAG će izvršiti bodovanje i rangiranje kandidata.

Odabrani kandidati biti će kontaktirani do 25. rujna 2023., te će biti pozvani na usmeni intervju do kraja rujna 2023.

Sa kandidatima koji budu odabrani, sklopit će se ugovo o volontiranju.

VI. SURADNJA  U OKVIRU  PROJEKTA:

Odabrani sudionici projekta imaju priliku uključiti se u projekt kao vanjski sudionici-volonteri. Tijekom volontiranja, sudionicima su pokriveni svi troškovi poput prijevoza, smještaja, prehrane, radnih materijala, te ostalih osobnih troškova.

Sudionici projekta sudjeluju u aktivnostima međunarodne razmjene putem studijskih posjeta, terenskih obilazaka, radnih skupina, predstavljanja, predavanja i dr. sa drugim sudionicima projekta sa područja partnera.

Prije sudjelovanja u navedenim aktivnostima, LAG će volontere uključiti u pripremne aktivnosti, u kojima će volonteri dobiti sve potrebne informacije za uspješnu provedbu aktivnosti.

VII. ZAVRŠNO IZVJEŠĆE I IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA

Odabrani sudionici nakon sudjelovanja u pojedinoj aktivnosti LAG-u  podnose izvješće o provedenim aktivnostima u svrhu praćenja pokazatelja rezultata i pravdanja troškova projekta.

 

Prijavni obrazac dostupan je  na poveznici  PRIJAVNICA_SMALLABLE