LAG-natječaj za tip operacije 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” – ZATVOREN

Dana 08.03.2018 godine LAG „Sjeverna Istra“ objavljuje 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za Tip Operacije 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Rok za podnošenje prijava tekao je od 23.03.2018. godine i završio je 23.04.2018. godine.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi 75.000,00 EUR
Visina potpore po nositelju projektne prijave iznosi 15.000 EUR, odnosno 111.678,00 HRK.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 08.03.2018

Rok za prijavu: 23.04.2018

Iznos sredstava: 75.000,00 EUR

Tijelo: LAG "Sjeverna Istra"

Predmet: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Sjeverna Istra“.

Svrha: Opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava temelji se na potrebi za restrukturiranjem i povećanjem dodane vrijednosti. Ova operacija pruža pomoć malim potencijalno održivim farmama koje su orijentirane na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište, ali im nedostaju glavni resursi. Na taj način će se pomoći takvim gospodarstvima u prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju da postanu gospodarski održivi, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

Raspoloživa sredstva: 558.390,00 HRK.

Visina javne potpore po projektu iznosi 111.678,00 HRK koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.
Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.
Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora biti:

• upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
• mikro ili malo poduzeće
• jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
b. obrt
c. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
d. zadruga
Nositelj projekta je obvezan od trenutka podnošenja prijave projekta na ovaj Natječaj i sve do proteka roka od pet (5) godina od dana konačne isplate sredstava potpore:

• imati sjedište ili prebivalište unutar područja koje LAG obuhvaća, zavisno o organizacijskom obliku
• biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i aktivno se baviti poljoprivrednom proizvodnjom. Pod aktivnim bavljenjem poljoprivrednom proizvodnjom podrazumijeva se da se poljoprivredno gospodarstvo bavi najmanje onom vrstom poljoprivredne proizvodnje za koju je zatražena potpora koja je predmet prijave projekta. Kad je u poslovnom planu zatražena potpora samo za poljoprivrednu mehanizaciju, strojeve i opremu, aktivno bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom se smatra bavljenje najmanje poljoprivrednom proizvodnjom koje je poljoprivredno gospodarstvo imalo kod podnošenja prijave projekta.

Kako bi bio prihvatljiv, projekt mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

• biti usklađen s ciljevima i zadacima navedenim u LRS-u LAG-a „Sjeverna Istra“ (LRS LAG-a dostupna na https://www.lag-sjevernaistra.hr/dokumenti/lokalna-razvojna-strategija-za-razdoblje-2014-2020-godine/);
• rezultati projekta moraju biti financijski održivi;
• projekt se mora provoditi na području LAG-obuhvata;

I. ULAGANJE U POKRETNU OPREMU – kao lokacija ulaganja se smatra katastarska čestica na kojoj će se oprema trajno nalaziti i koja mora biti na području LAG-obuhvata
II. ULAGANJE U NEPOKRETNU OPREMU I/ILI GRAĐENJE I/ILI RESTRUKTUIRANJE TRAJNOG NASADA – kao lokacija ulaganja se smatraju katastarske čestice na kojoj se ulaganje provodi i koje moraju biti na području LAG-obuhvata

Prihvatljive aktivnosti unutar tip operacije 6.3.:

1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
4. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.