LAG NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 7.4. “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU” – ZATVOREN

Dana 22.02.2022. godine LAG „Sjeverna Istra“ objavljuje 9. LAG-natječaj iz LRS LAG-a za tip operacije 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Rok za podnošenje prijava teče od 10.03.2022. godine do 29.04.2022. godine.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi  2.480.148,00 HRK

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviši iznos javne potpore iznosi 30.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.


1. IZMJENA LAG-NATJEČAJA

DANA 30. OŽUJKA 2022. LAG “SJEVERNA ISTRA” OBJAVLJUJE ISPRAVAK 9. LAG-NATJEČAJA za tip operacije 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, verzija 3.1. U DIJELU PRODULJENJA ROKA ZA PODNOŠENJE PROJEKTNE PRIJAVE SA 11. TRAVNJA 2022. NA 29. TRAVNJA 2022. GODINE.

NOVI TEKST NATJEČAJA SA VIDLJIVOM IZMJENOM MOŽETE PREUZETI OVDJE.

ČISTOPIS NATJEČAJA MOŽETE PREUZETI OVDJE.


VAŽNA OBAVIJEST – UVOĐENJE EURA

Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR. Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale. Ako su iznosi u pravnim instrumentima izraženi u stranoj valuti (ako nisu izraženi u EUR), potrebno je preračunati te iznose iz strane valute u EUR po tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev. 

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 22.02.2022

Rok za prijavu: 29.04.2022

Iznos sredstava: 2.480.148,00 HRK

Tijelo: LAG "Sjeverna Istra"

Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja

Predmet: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekta koji imaju sjedište na području LAG-a „Sjeverna Istra“.

Svrha: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Raspoloživa sredstva: 2.480.148,00 HRK

Iznos, udio i intenzitet javne potpore

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviši iznos javne potpore iznosi 30.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90 %, dok Republika Hrvatska s 10 % udjela.

Intenzitet potpore:

Intenzitet potpore za tip operacije 7.4.  ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17) iz Priloga VIII. ovog Natječaja te iznosi:
a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu
c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

 • jedinica lokalne samouprave
 • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
 • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
 • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
 • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
 • lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa

Prihvatljivi projekti:

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sljedećih prihvatljivih projekata:

 1. vatrogasni dom i spremište
 2. društveni dom/kulturni centar
 3. planinarski dom i sklonište
 4. turistički informativni centar
 5. dječje igralište
 6. sportska građevine
 7. objekt za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo)
 8. rekreacijska zona na rijekama i jezerima
 9. biciklistička staza (koja nije sastavni dio ceste)
 10. tematski put i park
 11. građevina za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)
 12. javna zelena površina (park i slično)
 13. pješačka staza (koja nije sastavni dio ceste)
 14. pješačka zona
 15. otvoreni odvodni kanal (koji nije sastavni dio ceste)
 16. groblje (komunalna infrastruktura i prateće građevine)
 17. tržnica
 18. javna prometna površina (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste)
 19. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremišta, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar, dječji vrtić/igraonica (rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi) i
 20. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, javne prometne površine.

 

ANIMACIJSKE AKTIVNOSTI:

LAG će  za zainteresirane prijavitelje održati predstavljanje Natječaja putem online-radionice (webinara) na dan 4. ožujka 2022.

Informacije o modalitetu prijave i sudjelovanja na radionici biti će naknadno objavljene na mrežnim stranicama LAG-a.