LAG-natječaj za tip operacije 4.1.1. “RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA” – ZATVOREN

Dana 25.03.2019. godine LAG „Sjeverna Istra“ objavljuje 4. LAG-natječaj iz LRS LAG-a za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacije i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“.

Rok za podnošenje prijava tekao je od 03.04.2019. godine i završio je 03.05.2019. godine.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosio je 676.034,62 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosila je 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša vrijednost potpore po projektu iznosila je 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 25.03.2019

Rok za prijavu: 03.05.2019

Iznos sredstava: 676.034,62 HRK

Tijelo: LAG "Sjeverna Istra"

Predmet: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Sjeverna Istra“, zavisno od organizacijskog oblika.

Svrha: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Raspoloživa sredstva: 676.034,62 HRK.


Iznos i intenzitet potpore
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:
a) ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede.
b) ako je nositelj projekta pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – nositelju projekta prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Ako mladi poljoprivrednik ne ispuni uvjete navedene pod a) ili b) do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, dodatni intenzitet potpore od 20 % nositelju projekta neće biti isplaćen.
Također, kako bi ostvario dodatnih 20 % potpore mladi poljoprivrednik treba dokazati stručnu osposobljenost u trenutku podnošenja prijave projekta, dostavom dokumentacije navedene u Prilogu I. Natječaja.


Prihvatljivost nositelja projekta (Tko može sudjelovati?)

a) fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika
b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora ispuniti sljedeće uvjete:
• dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to:
a) za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR
b) za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR

Informativni izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva: EVPG KALKULATOR
• fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta
• mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi nositelji projekta na ovom Natječaju
• proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika

• pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta (najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji nositelj projekta mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore)
• kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore)
• nositelj projekta ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja prijave projekta
• nositelj projekta mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske i ne smije biti poduzetnik u teškoćama
• nositelj projekta ne smije biti poduzetnik u teškoćama.


U okviru ovog Natječaja , potpora se ne može dodijeliti nositelju projekta:

 1. koji nema sjedište/prebivalište na području LAG obuhvata i to zavisno od organizacijskog oblika:
 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) – prebivalište nositelja OPG-a
 • obrt – adresa sjedišta obrta
 • trgovačko društvo – adresa sjedišta društva
 • zadruga – adresa sjedišta zadruge
 • proizvođačka organizacija – zavisno o organizacijskom obliku proizvođačke organizacije:
 • trgovačko društvo: adresa sjedišta društva
 • zadruga: adresa sjedišta zadruge
 • ustanova – adresa sjedišta ustanove
 • ostale pravne osobe – sjedište pravne osobe u skladu s upisanim u nadležne registre i/ili vlastite interne akte/propise (npr. statute)
  koji je dostavio lažne podatke pri dostavi prijave projekta i dokumentacije (nositelj projekta se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

2. kojemu je ukupna procjena na temelju kriterija iz glave III članka 35. stavka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 dovela do utvrđivanja ozbiljne nesukladnosti (nositelj projekta se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)
3. koji je redovni student jer ne ispunjava uvjet plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po bilo kojoj osnovi
4. koji nema podmirene odnosno uređene obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske
5. koji je poduzetnik u teškoćama u trenutku podnošenja prijave projekta ili u postupku stečaja ili likvidacije u razdoblju od podnošenja zahtjeva za isplatu/predujma do isteka pet godina od konačne isplate
6. koji je u sukobu interesa s dobavljačima u postupku nabave
7. kojemu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br.1306/2013)
8. koji nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni osim za neizvršeni zatraženi povrat iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo zbog mogućnosti prijeboja s budućim neizvršenim plaćanjem od strane Agencije za plaćanja sukladno članku 28. Provedbene uredbe komisije (EU) br. 908/2014 оd 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28. 8. 2014., str. 59 – 124)

9. kojemu su isti prihvatljivi troškovi u cijelosti već sufinancirani sredstvima potpore

10.kojemu ukupna vrijednost projekta prelazi propisani najviši iznos projekta iz poglavlja 1.3 ovog Natječaja
11. kojemu je ukupna vrijednost potpore ispod propisanog najnižeg iznosa iz poglavlja 1.3 ovog Natječaja
12. koji se nalazi na crnoj listi Agencije za plaćanja (https://www.apprrr.hr/ipard-sapard-arhiva/)


Prihvatljivi troškovi
Prihvatljivi materijalni troškovi
a)   ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:

i.       objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

ii.       zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

iii.       ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti

iv.       objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom

v.       novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu (neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

vi.       sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva

b)   kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda

c)   kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti)

d)   restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino

e)   kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja prijave projekta, ali ne prije 1. siječnja 2014.godine

f)    prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i/ili

g)   uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi
a)   kupnja ili razvoj računalnih programa

b)   kupnja prava na patente ili licence

c)   zaštita autorskih prava

d)   registracija i održavanje žigova

e)   ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Prihvatljivi opći troškovi
a)   troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i

b)   troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

a)   troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova

b)  troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova i

c)   troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

 

Neprihvatljivi troškovi
a)      porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je nositelj projekta porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza

b)      drugi porezi te propisane naknade i doprinosi

c)      kamate

d)      rabljena poljoprivredna mehanizacija i gospodarska vozila

e)      svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije

f)       troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja

g)      kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupnja životinja, kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja

h)      novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka

i)       troškovi nastali prije podnošenja prijave projekta, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

j)       plaćanje u gotovini

k)      nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi

l)       troškovi vlastitog rada

m)   operativni troškovi

n)      plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika nositelja projekta

o)      odvodnja (drenaža) u skladu s člankom 14. stavkom 9. točkom c. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

p)      troškovi restrukturiranja postojećih vinograda vinskih kultivara nisu prihvatljivi u sklopu ovog Natječaja obzirom su isti prihvatljivi u sklopu mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

 


Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 3. travnja 2019. godine, a najkasnije do 3. svibnja 2019. godine.

LAG “SJEVERNA ISTRA” ODRŽATI ĆE RADIONICE ZA PREDSTAVLJANJE NAVEDENOG NATJEČAJA I TO NA SLJEDEĆIM LOKACIJAMA:

 1. 28.03.2019. u 19:00 sati – Gradska vijećnica Grada Umaga, G. Garibaldi 6, 52470 Umag
 2. 01.04.2019. u 19:00 sati – Talijanska Zajednica Vižinada, Vižinada 19, I. Kat