LAG-natječaj za tip operacije 4.2.1 “POVEĆANJE DODANE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA” – ZATVOREN

Dana 04.02.2019. godine LAG „Sjeverna Istra“ objavljuje 3. LAG-natječaj iz LRS LAG-a za tip operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.

Rok za podnošenje prijava tekao je od 18.02.2019. godine i završio je 20.03.2019. godine.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosio je 587.856,19 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosila je 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša vrijednost potpore po projektu iznosila je 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

DANA 14. VELJAČE 2019. LAG “SJEVERNA ISTRA” OBJAVLJUJE ISPRAVAK 2. LAG-NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 4.2.1 “POVEĆANJE DODANE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA” U TEKSTUALNOM DIJELU NATJEČAJA.

NOVI TEKST NATJEČAJA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 04.02.2019

Rok za prijavu: 20.03.2019

Iznos sredstava: 587.856,19 HRK

Tijelo: LAG "Sjeverna Istra"

Predmet LAG-natječaja: Povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Sjeverna Istra“.

Svrha LAG-natječaja: Povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje, kako za primarne poljoprivredne proizvođače, tako i za one kojima je prerada poljoprivrednih proizvoda isključiva djelatnost. Ovaj tip operacije će pridonijeti i povećanju konkurentnosti hrvatskih proizvoda i rastu zapošljavanja u ruralnom području te omogućiti modernizaciju postojećih prerađivačkih kapaciteta.

Raspoloživa sredstva: 587.856,19 HRK

Iznos, udio i intenzitet javne potpore:

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.

Prihvatljivost nositelja projekta

  • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru prije objave Natječaja, uključujući početnike
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima koje vode ministarstva propisana Pravilnikom o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom
  • proizvođačka organizacija priznata sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

 U trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu objekt koji je predmet ulaganja mora biti registriran za preradu u odgovarajućim registrima/upisnicima.

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. Iznimno, početnici i proizvođačke organizacije moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta. Najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji nositelj projekta mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

Kako bi bio prihvatljiv, projekt mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti usklađen s ciljevima i zadacima navedenim u LRS-u LAG-a „Sjeverna Istra“ (LRS LAG-a dostupna na https://www.lag-sjevernaistra.hr/dokumenti/lokalna-razvojna-strategija-za-razdoblje-2014-2020-godine/);
b) provoditi se na području LAG-obuhvata
c) odnosi se na poljoprivredne proizvode iz Priloga I. Ugovoru
d) rezultat proizvodnog procesa mora biti proizvod iz Priloga I. Ugovoru
e) mora imati svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo
f) nije namijenjen usklađivanju sa standardima Europske unije osim ako zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, nositelj projekta može podnijeti prijavu projekta za dostizanje tih standarda unutar najviše 12 mjeseci od dana kada su oni postali obvezni za poljoprivredno gospodarstvo
g) ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000 kuna nositelj projekta je u obvezi izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta
h) nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ukoliko je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere.

Prihvatljivi materijalni troškovi:
A. Ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:
1. objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko
2. objekata za klanje, rasijecanje, hlađenje, preradu (mesa, jaja) i pripadajuće skladištenje s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
3. centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
4. objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje
5. objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
6. objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja te njihovih ostataka s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
7. objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
8. objekata za preradu ostalih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
9. ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
10. objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda
11. objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom i
12. laboratorija za vlastite potrebe nositelja projekta koji su u funkciji djelatnosti prerade

B. Kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme

C. Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja prijave projekta, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

D. Prilagodba novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi:
A. Kupnja ili razvoj računalnih programa
B. Kupnja prava na patente ili licence
C. Zaštita autorskih prava
D. Registracija i održavanje žigova
E. Ostali nematerijalni troškovi povezani s ulaganjem

Prihvatljivi opći troškovi:
A. Troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
B. Troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:
a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih
troškova projekta bez općih troškova,
b) troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova i
c) troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primijenjivo.

Neprihvatljivi troškovi:
a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je nositelj projekta porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
b) drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
c) kamate
d) rabljeni poljoprivredni strojevi i oprema i gospodarska vozila
e) svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije
f) troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
g) novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka
h) troškovi nastali prije podnošenja prijave projekta, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
i) plaćanje u gotovini
j) nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
k) troškovi vlastitog rada
l) operativni troškovi
m) plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika nositelja projekta

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 18. veljače 2019. godine a najkasnije do 20. ožujka 2019. godine na adresu:

 

LAG „Sjeverna Istra“

Ulica rijeke Boljunčice 3

52466 Novigrad

Napomena: NE OTVARATI: „Natječajna dokumentacija za t.o.

4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“