LAG-natječaj za tip operacije 7.4. “ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU” – ZATVOREN

Dana 21.02.2020. godine LAG „Sjeverna Istra“ objavljuje 6. LAG-natječaj iz LRS LAG-a za tip operacije 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Rok za podnošenje prijava teče od 09.03.2020. godine do 09.04.2020. godine.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi 142.026,80 HRK

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviši iznos javne potpore iznosi 19.090,90 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

VAŽNO!!! S obzirom na novonastalu situaciju u vezi bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) i preporukama Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnog stožera civilne zaštite o smanjenju društvenih kontakata, Agencija za plaćanja u poljoprivredi  23. ožujka 2020. donosi Uputu o privremenom postupku provedbe natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-ova tijekom pandemije uzrokovane koronavirusom (Covid-19). Sukladno uputama, LAG može službene akte i dokumente prema nositeljima projekata (Zahtjev za dopunom/obrazloženjem/ispravkom, Odluke nadležnog tijela LAG-a, Obavijesti i drugo) uputiti i putem elektroničke pošte sa službenog e-mail: info@lag-sjevernaistra.hr, rokovi za postupanje po istima, ako je primjenjivo, računaju se od dana zaprimanja istih putem elektroničke pošte. Predmetne odluke naknadno će biti dostavljene i putem pošte u izvornom obliku, a radi evidentiranja i čuvanja dokumentacije.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 21.02.2020

Rok za prijavu: 09.04.2020

Iznos sredstava: 142.026,80 HRK

Tijelo: LAG Sjeverna Istra

Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja

Predmet: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekta koji imaju sjedište na području LAG-a „Sjeverna Istra“.

Svrha: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Raspoloživa sredstva: 142.026,80 HRK

Iznos, udio i intenzitet javne potpore

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviši iznos javne potpore iznosi 19.090,90 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90 %, dok Republika Hrvatska s 10 % udjela.

Intenzitet potpore:

Intenzitet potpore za tip operacije 7.4.  ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17) iz Priloga VIII. ovog Natječaja te iznosi:
a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu
c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

• jedinica lokalne samouprave
• trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
• javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
• udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
• vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
• lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa

Prihvatljivi projekti:

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sljedećih prihvatljivih projekata:

1. vatrogasni dom i spremište
2. društveni dom/kulturni centar
3. planinarski dom i sklonište
4. turistički informativni centar
5. dječje igralište
6. sportske građevine
7. objekt za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo)
8. rekreacijska zona na rijekama i jezerima
9. biciklistička staza (koja nije sastavni dio ceste)
10. tematski put i park
11. javna zelena površina (park i slično)
12. pješačka staza (koja nije sastavni dio ceste)
13. pješačka zona
14. otvoreni odvodni kanal (koji nije sastavni dio ceste)
15. groblje (komunalna infrastruktura i prateće građevine)
16. tržnica
17. javna prometna površina (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste)
18. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremišta, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar, dječji vrtić/igraonica (rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi) i
19. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, javne prometne površine.