Obavijest o financijskoj dokumentaciji za operaciju 6.2.1.!

Obavještavamo korisnike koji podnose Zahtjev za potporu na natječaju za operaciju 6.2.1 da su prilikom podnošenja istog u AGRONET-u, ovisno o organizacijskom obliku i poreznom statusu, obvezni učitati slijedeću financijsku dokumentaciju:

OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK KOJI POREZ PLAĆAJU TEMELJEM PODATAKA IZ POSLOVNIH KNJIGA:
Pregled poslovnih primitaka i izdataka za 2017. godinu (Obrazac P-PPI)
Popis dugotrajne imovine na 31.12.2017. godine (Obrazac DI)
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2017. godinu (Obrazac DOH)

OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK KOJI POREZ PLAĆAJU PAUŠALNO:  
Knjiga prometa na kraju 2017. godine (Obrazac KPR)
Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2017. godini (Obrazac PO-SD)   

KORISNICI KOJI NISU BILI POREZNI OBVEZNICI U PRETHODNOJ FINANCIJSKOJ GODINI:
Evidencija o prodaji vlastitih proizvoda za 2017. godinu

OBVEZNICI POREZA NA DOBIT:
Godišnji financijski izvještaj za 2016.* godinu (Obrazac GFI-POD) 
Popis dugotrajne imovine na 31.12.2016.* godine (Obrazac DI)

PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE KOJE SU OSNOVANE KAO UDRUGE:
Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2016.* godinu
•Bilanca (Obrazac BIL-NPF)
•Izvještaj o prihodima i rashodima / primicima  izdacima (Obrazac PR-RAS-NPF / Obrazac G-PR-IZ-NPF)   

PRORAČUNSKI KORISNICI: 
Financijski izvještaj proračunskih korisnika za 2016.* godinu

•Bilanca (Obrazac BIL)
•Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS)
•Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO)
•Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski)
•Izvještaj o obvezama (Obrazac Obveze)   

*NAPOMENA: Obveznici koji su predali izvještaje u 2018. godini učitavaju iste za 2017. godinu.

 

Izvor: www.apprrr.hr