NATJEČAJ za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU LEADER-A! – NEAKTIVAN

TRAŽIMO: 1 izvršitelj na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja na neodređeno, s probnim rokom od 3 mjeseca
Mjesto rada: Novigrad
Natječaj je otvoren do 03. svibnja 2019.

 

Cijeli natječaj možete pogledati na sljedećoj poveznici.


Radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a uključuje sljedeće radne zadatke:
– Sudjelovanje u pripremi i objavi LAG-natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a (u daljnjem tekstu: LRS).
– Provođenje animacijskih aktivnosti za lokalne dionike zainteresirane za prijavu na LAG-natječaje.
– Sudjelovanje u postupku odabira projekata na LAG-razini (stvaranje prijavnog dosjea, administrativna kontrola prijava projekata te, po potrebi, ocjenjivanje istih, suradnja s nadležnim institucijama u svezi odabira projekata i dodjele potpore, vođenje odgovarajućih baza podataka i sl.).
– Praćenje provedbe odabranih projekata na LAG-natječajima.
– Pripremanje projektne dokumentacije za dobivanje bespovratnih sredstava za projekte suradnje LAG-ova.
– Sudjelovanje u provođenju i izvještavanju projekata suradnje LAG-ova.
– Provođenje i izvještavanje redovnog rada LAG-a prema nadležnim institucijama.
– Praćenje politike ruralnog razvoja i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada LAG-a.
– Sudjelovanje na lokalnim, regionalnim i nacionalnim edukativnim modulima sukladno potrebama, mogućnostima i interesima LAG-a.
– Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom te u dogovoru s Voditeljicom i Upravnim odborom LAG-a.

Uvjeti koje kandidati moraju zadovoljiti:
1. Završen diplomski sveučilišni studij ili poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u području ekonomskog ili pravnog usmjerenja ili biotehničkih znanosti.
2. Najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima ili u struci.
3. Izražene organizacijske sposobnosti i strukturirani pristup radu.
4. Razumijevanje sustava europskih fondova.
5. Razumijevanje načina financiranja iz javnih izvora.
6. Spremnost i sposobnost za učenje i aktivno uključivanje u odabir i praćenje odabranih projekata te izradu razvojne strategije za buduće programsko razdoblje 2021. – 2027.
7. Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
8. Osnovno poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu.
9. Poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, internet, mail).
10. Položen vozački ispit B kategorije.
Na ovaj Natječaj ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.


Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

1. Životopis u Europass formatu (u originalu, potpisan od strane kandidata).
2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice).
3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome fakulteta).
4. Dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
5. Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (presliku vozačke dozvole).

 

Način dostave prijave i sve potrebne dokumentacije na Natječaj

 

Prijave na Natječaj podnose se do 03. svibnja 2019. godine na adresu:
Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“
Ulica rijeke Boljunčice 3
52466 Novigrad – Cittanova
NAPOMENA: Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a – NE OTVARATI

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati!

Pravovremenim slanjem smatra se i datum zaprimanja na pošti 03. svibnja 2019.
LAG zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata.
U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima možete se obratiti putem elektroničke pošte na adresu info@lag-sjevernaistra.hr ili na telefon 052 255 931.

****Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom tekstu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, neutralni su i jednako obuhvaćaju i muški i ženski rod.****