Projekti LAG-a

Projekt “SMALLable”


Projekt “SMALLable” provodi se u unutar programa Europske komisije CERV (Citizens, Equality, Rights and Values – građani, jednakost, prava i vrijednosti za 2022) čiji je cilj zaštita i promicanje prava i vrijednosti Unije utvrđenih Ugovorima o EU (više informacija o samom pozivu dostupno na poveznici: https://www.cerv.hr/)

 

Projekt je odobren od Europske komisije u studenom 2022. godine a radi se o projektu dvogodišnjeg trajanja koji se provodi u konzorciju od ukupno 7 partnera iz Italije, Hrvatske, Portugala, Mađarske i Španjolske, odnosno;

 

 1. LAG “Media Valle del Tevere”, Italija
 2. Općina Pecsely, Mađarska
 3. Općina Cilleros, Španjolska
 4. Općina Monte San Martino, Italija
 5. Općina Sobral de Sao Miguel, Portugal
 6. Općina Fundao, Portugal
 7. LAG Sjverna Istra

 

Cilj projekta u širem smislu je suzbijanje depopulacije ruralnih krajeva. U postizanju glavnog cilja potrebno je uključiti mlade iz ruralnih sredina do 35 godina kao ključnog faktora u suzbijanju trenda depopulacije.

 

Projektne aktivnosti uključuju:

 1. Formiranje radnih skupina na teritoriju svakog partnera u projektu koje će sudjelovati u aktivnostima poticanja aktivnog građanstva organiziranjem nekoliko tematskih događanja u malim općinama te
 2. Studijskim putovanjima s ciljem razmjene iskustva sa predstavnicima iz redova projektnih partnera.

 

Projekt je službeno započeo u veljači 2023. godine i trajati će to do prosinca 2024. godine.

 

 

Projekt “INNOVAOLIVA”


Projekt “INNOVAOLIVA” zajednički je projekt suradnje LAG-ova i to: LAG Sjeverna Istra, LAG Središnja Istra, LAG Istočna Istra, LAG Južna Istra i LAG Mareta. Nositelj projekta je LAG Sjeverna Istra a financira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjere 19 LEADER (CLLD), Podmjere 19.3 Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a, Operacije 19.3.2. Provedba projekta suradnje. Projekt je odobren u prosincu 2022. godine a službena provedba započela je u studenom 2022. godine i trajat će do travnja 2024. godine.

Cilj projekta je potaknuti poljoprivredne proizvođače sa područja Istarske i Zadarske županije na prelazak na kružno biogospodarstvo valorizacijom poljoprivredne biomase te jačanje kapaciteta LAG-ova za promociju kružnog biogospodarstva u okviru svojeg djelovanja.

Ukupna vrijednost projekta: 423.012,00 HRK/56.147,06 EUR

Udio vrijednosti projekta LAG-a “Sjeverna Istra”: 153.585,79 HRK/20.385,69 EUR

Projekt se sastoji od slijedećih aktivnosti:

Aktivnosti edukacije:

 • Edukacija „Inovacija poslovnog modela“,12 šk. sati: cilj edukacije je uputiti poljoprivrednike u mogućnosti inovacije vlastitog poslovnog modela uključivanjem elemenata kružnog bio-gospodarstva i novih tehnologija.
 • Izrada digitalne brošure koja će objediniti sadržaje edukacije.
 • Edukacija „Brendiranje i marketing poljoprivrednih proizvoda i usluga“, 6 šk. sati: cilj radionice jest usmjeriti poljoprivredne proizvođače, posebice one koji kreću u inovacije poslovnog modela razvojem novih proizvoda dodane vrijednosti od biomase, na važnost brendiranja i marketinga svojih (inovativnih) proizvoda i usluga.

Studijska putovanja primjerima dobre prakse u zemlji i inozemstvu:

 • Jednodnevni studijski posjet poduzeću Ponikve d.o.o Krk: cilj posjeta je upoznati model gospodarenja bio-otpadom iz maslinarstva i vinogradarstva  na razini jedinica lokalne samouprave na otoku Krku te model provedbe Zero-waste strategije na razini čitavog otoka Krka. U okviru putovanja organizirati će se predavanje „Sinergijom prema održivosti“ u kojem će se predstaviti primjer dobre prakse u gospodarenju poljoprivrednom biomasom te će se posjetiti lokalno komunalno poduzeće i infrastrukura za tretiranje biomase.
 • Studijski posjet regiji Umbriji, Italija, u trajanju od 4 dana: Cilj putovanja je upoznati inovativne primjere u gospodarenju poljoprivrednom biomasom u kontekstu kružnog bio-gospodarstva. Namjerava se održati okrugli stol sa predstavnicima lokalnog LAG-a u Umbriji s ciljem razmjene iskustava po pitanju poticanja kružnog bio-gospodarstva u poljoprivredi na teritoriju obuhvata. Nadalje, namjeravaju se posjetiti relevantne istraživačke institucije te gospodarski subjekti kod kojih će se vidjeti različiti primjeri valorizacije poljoprivredene biomase:  primjer proizvodnje bioplina iz komine, primjeri valorizacije ostataka rezidbe iz vinogradarstva kao energenta te organskog gnojiva, primjer uljare koja je u potpunosti „ozelenila“ svoje poslovanje, mogućnosti primjene ostataka iz mlijekarstva u proizvodnji komposta, te kao energenata, posjet istraživačkom centru za biomasu Sant Apollinare koji je u potpunosti baziran na načelima održivosti i kružnog gospodarstva.

Aktivnosti promidžbe projekta i informiranja javnosti:

 • Izrada komunikacijskog plana projekta: komunikacijski plan projekta definirati će sve sadržaje, ciljne skupine – relevantne javnosti, te komunikacijske kanale kojima će se javnost informirati o projektu kao i dinamika provedbe komunikacijskih aktivnosti.
 • Konferencija za medije
 • Radijska gostovanja
 • Izrada video-priloga o projektu
 • Medijske objave
 • Tisak promotivnih materijala: roll-upova, letaka, majica
 • Završna konferencija

 

 

 

Projekt “Bioekonomija i obnoviljivi izvori energije u poljoprivredi”


Projekt „Bioekonomija i obnovljivi izvori energije u poljoprivredi“ nastaje u okviru Javnog poziva Istarske županije za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede za 2021. godinu te je sufinanciran sredstvima Istarske županije u iznosu od 5.000,00 Kn.

Ukupna vrijednost projekta jest 41.395,00 Kn.

Cilj projekta je educirati širu javnost, a posebice poduzetnike i poljoprivrednike, o konceptu bioekonomije kao novom gospodarskom modelu Europske unije usmjerenom na održiv gospodarski razvoj temeljen na smanjenju emisija ugljika i postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Zbog zacrtanih gospodarskih i klimatskih ciljeva, Europska je komisija u Europskom zelenom planu istaknula nužnost prelaska na kružnu bioekonomiju kao jedan od razvojnih prioriteta, za što će se u aktualnom programskom razdoblju 2021.-2027. izdvojiti značajna financijska sredstva putem europskih strukturnih i investicijskih fondova. Obzirom na to, svrha projekta je potaknuti prilagodbu poljoprivrednika i poduzetnika novom gospodarskom modelu  na način da se oni upoznaju sa pojmom bioekonomije, poslovnim prilikama koje ona  otvara te mogućnostima financiranja ulaganja unutar europskih fondova i programa.

Projekt “Bioekonomija i obnovljivi izvori energije u poljoprivredi” provodi se na području Istarske županije putem slijedećih aktivnosti:

Kroz navedene je aktivnosti šira javnost na području LAG-obuhvata informirana o pojmu bioekonomije te o mogućnostima valorizacije poljoprivredne biomase radi povećanja konkurentnosti poslovanja, ali i sa primjenom obnovljivih izvora energije u domaćinstvima te na poljoprivrednim gospodarstvima u svrhu povećanja vlastite energetske učinkovitosti.


Projekt “Domaće od malih nogu”


“Domaće od malih nogu” zajednički je projekt suradnje četiri istarska LAG-a (LAG Sjeverna Istra, LAG Središnja Istra, LAG Istočna Istra i LAG Južna Istra) a financira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjere 19 LEADER (CLLD), Podmjere 19.3 Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a, Operacije 19.3.2. Provedba projekta suradnje. Projekt se provodio u razdoblju od travnja 2019. do travnja 2021. s ciljem stvaranja preduvjeta e za uvođenje novih namirnica i proizvoda lokalnih poljoprivrednih proizvođača u odgojno – obrazovne ustanove na području Istarske županije.

Ukupna vrijednost projekta: 703.155,16 HRK

Udio vrijednosti projekta LAG-a “Sjeverna Istra”: 293.928,10 HRK

Projekt je realiziran kroz slijedeće aktivnosti:

1. Izrada sveobuhvatne studije o mogućnostima povećanja potrošnje i uvođenja novih lokalnih proizvoda u odgojno-obrazovne ustanove;

2. Edukacija odgojno-obrazovnog osoblja škola i vrtića o metodologiji provedbe aktivnosti  podizanja svijesti djece o važnosti zdrave prehrane temeljene na lokalnim namirnicama

3. Edukacija roditelja i njihove djece o važnosti raznolike prehrane temeljene na domaćim poljoprivrednim proizvodima;

4. Edukacija kuharskog osoblja odgojno-obrazovnih ustanova o pripremi jela od lokalnih poljoprivrednih proizvoda prilagođenih dječjem uzrastu i potrebama

5. Izrada edukativnih videa “Posjet OPG-u” omogućila je djeci predškolskog i školskog uzrasta virtualni posjet poljoprivrednim gospodarstvima putem kojih su najmlađi naučili odakle dolaze pojedini poljoprivredni proizvodi.

6. Organizacija tematskih interaktivnih predstava za djecu;

7. Organizacija tematskih sastanaka za poljoprivredne proizvođače

8.  Izrada vizualnog identiteta projekta kao i popratnih promotivnih materijala.

Ovim su projektom istarski LAG-ovi preuzeli aktivnu ulogu u povezivanju lokalnih dionika (poljoprivrednika, odgojno-obrazovnih stanova, djece i roditelja, jedinica lokalne samouprave) u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa, od kojih je najistaknutiji stvaranje zdravih prehrambenih navika mlađe populacije te stvaranje uvjeta uvođenje kratkih lanaca opskrbe u istarske škole i vrtiće.

Ako pak govorimo o konkretnim učincima projekta na području LAG-a “Sjeverna Istra” temeljem provedenih aktivnosti ovog LAG-a, ističemo slijedeće:

 • Projektom je 25 djelatnika školskih i vrtićkih kuhinja educirano za pripremu jela od sviježih lokalnih namirnica prilagođenih dječjem uzrastu;
 • Tijekom edukacija je kuharima predstavljeno ukupno 15 zdravih recepata od kojih su mnogi već tijekom šk. godine 2020./2021. uvršteni na školske jelovnike na tjednoj bazi, čime je direktno povećana kvaliteta prehrane u školskim/vrtićkim kuhinjama.
 •  U školskoj godini 2020./2021. školske i predškolske ustanove započele s naručivanjem lokalnih namirnica sukladno vlastitim mogućnostima te su gotovo sve ustanove povećale udio sviježeg voća i povrća na svojim jelovnicima, a u slijedećem razdoblju planiraju nastaviti sa ovom praksom.
 • Tijekom projekta je 25 odgajatelja educirano je za razradu projektne nastave i provedbu tematskih aktivnosti s djecom putem kojih se djeca educiraju o vrijednostima zdrave prehrane; ustanove su na taj način stekle bazu resursa kojima se omogućuje provedba projekta i sa budućim generacijama, nakon službenog završetka projekta.
 • Projektom je obuhvaćeno približno 325 djece iz 13 ustanova koji su sudjelovanjem u projektnim aktivnostima poput sadnje, brige o vrtu, berbe te pripremi jela u školskoj i vrtićkoj kuhinji stekli pozitivan stav prema jelima od domaćih namirnica i domaćoj kuhinji kao i jasnu predodžbu o vezi između prehrane i ljudskog zdravlja.
 • Očekuje se da će time ova skupina djece prerasti u osviještene potrošače budućnosti koji će itekako znati cijeniti kvalitetne namirnice.
 • Izradom Studije o mogućnostima uvođenja lokalnih namirnica u škole i vrtiće Istarske županije utvrđena su i neka objektivna ograničenja s kojima se suočavaju i ustanove, kao i poljoprivredni proizvođači pri naručivanju namirnica od lokalnih OPG-ova. Nadalje, studijom se jasno kristalizirala potreba za udruživanjem poljoprivrednika u proizvođačke organizacije u svrhu postizanja tržišne konkurentnosti prilikom plasmana svojih proizvoda javnim naručiteljima.

 

Projekt “Aromatika”


Projekt “Aromatika” proveden je tijekom 2018. godine s ciljem promoviranja uzgoja, primjene i prerade ljekovitog i začinskog bilja kao važne poljoprivredne kulture na području LAG-a.

S obzirom na izuzetne mogućnosti primjene ljekovitog i začinskog bilja u prehrambene i terapijske svrhe, jedan od glavnih ciljeva projekta bio je podizanje svijesti poljoprivrednika i druge šire javnosti, posebice djece i mladih, o koristima primjene ljekovitog i začinskog bilja. Drugi ciljevi projekta bili su poticanje daljnjeg razvoja ovogvida poljoprivrede kojim se doprinosi očuvanju biološke raznolikosti, te poticanje društvene uključenosti uspostavom suradnje između odgojno-obrazovnih institucija i neprofitnog sektora.

Projektom su provedene slijedeće aktivnosti:

 1. Anketiranje poljoprivrednika i zainteresirane javnosti u svrhu utvrđivanja razine poznavanja vrsti aromatičnog i začinskog bilja te njihove primjene
 2. Informativno-edukativna radionica za OPG-ove i ostalu zainteresiranu javnost
 3. Informativno-edukativna radionica za odgajateljice dječjeg vrtića „Morski konjić“ općine Tar-Vabriga
 4. Podizanje aromatičnog vrta s ljekovitim i začinskim biljem u dvorištu dječjeg vrtića “Morski konjić” u Taru  uz koji je postavljena i pripadajuća edukativna ploča u svrhu trajne dostupnosti relevantnih podataka o zasađenom bilju te povećanja vidljivosti projekta.

Provedba projekta “Aromatika” sufinancirana je sredstvima Istarske županije za financiranje projekata/programa u području poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede iz sredstava proračuna za 2018. godinu u iznosu od 31.000,00 HRK dok je ukupna vrijednost projekta 51.185,00 HRK.

 

Projekt “Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu”


Projekt „Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu“ pokrenut je u svrhu promoviranja učinkovitog i integriranog vinogradarstva usmjerenog ka očuvanju okoliša što je izravan doprinos ostvarenju SC2. Promicanje održivog sustava poljoprivredne proizvodnje iz LRS-a. Provodio se u razdoblju od svibnja do prosinca 2017. godine.

Glavni cilj projekta bio je upoznavanje vinara i vinogradara LAG područja s metodama pokrovnih usjeva i zatravljivanja međurednog tla u vinogradima te isticanje njihove važnosti. Pokrovni usjev je sekundarna kultura koja se uzgaja u vinogradu kako bi se spriječila erozija tla te suzbijali korovi. Pokrovnim se usjevima pridonosi održavanju strukture tla te plodnosti istoga.

Projektom su provedene sljedeće aktivnosti:

 1. Anketiranje vinara i vinogradara u cilju utvrđivanja razine informiranosti o temi projekta te njihovog razina interesa i spremnosti za korištenjem metoda pokrovnih usjeva. Rezultate anketiranja možete potražiti u vodiču sa smjernicama za primjenu metode pokrovnih usjeva i zatravljivanja međurednog tla u vinogradu.
 2. Tri informativno-edukativne radionice, od kojih je prva radionica održana 11.09.2017. a druga radionica 28.09.2017., za ciljanu skupinu te dva terenska posjeta primjerima dobre prakse na LAG području s ciljem upoznavanja vinara i vinogradara s mogućnostima i izazovima korištenja pokrovnih usjeva kako bi mogli: i) donijeti odluku za ili protiv primjene pokrovnih usjeva; ii) izabrati vrstu pokrovnog usjeva za svoj vinograd; iii) odabrati način upravljanja pokrovnim usjevom. Na prvom terenskom posjetu sudionici su mogli poslušati iskustvo vinara Morena Coronice u korištenju pokrovnih usjeva dok je na drugom terenskom posjetu vinar Franko Dešković prezentirao metodu zatravljivanja koju koristi u svojim vinogradima.
 3. Vodič sa smjernicama za primjenu metode pokrovnih usjeva i zatravljivanja međurednog tla u vinogradu kojeg možete pronaći pod našom rubrikom “Publikacije”.

 

Projekt se provodio u suradnji s Veleučilištem u Rijeci, a sufinanciran je sredstvima Istarske županije u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2017. godinu.

 

Projekt “Edukativna staza – Put tartufa”


Edukativna staza „Put tartufa“ projekt je unutar tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. realiziran na području grada Buzeta, točnije, na području naselja Vrh.

Ovim je projektom uređena edukativna staza – šetnica duljine 500 m kroz šumski predio iznad doline rijeke Mirne, na lokaciji koja je poznata po staništima tartufa i u čijoj se blizini planira izgradnja centra za gljivarstvo i tartufarstvo. Uređenjem staze postavljeni su smjerokazi, klupice i edukativne ploče s informacijama o specifičnostima tartufa i ostalim zanimljivostima koji prate ovu vrstu lova.

Cilj projekta bio je podizanje svijesti o važnosti zaštite istarskog tartufa i njegovog staništa koje se zbog nepropisnog i nestručnog eksploatiranja uništava i kojem prijeti izumiranje, valorizacija brirodne baštine područja ali i nadogradnja turističke ponude povezivanjem edukativne staze s bogatom eno-gastronomskom ponudom LAG područja.

“Edukativna staza-put tartufa” službeno je otvorena za javnost u svibnju 2020. te predstavlja primjer unošenja kvalitetne promjene u prirodni krajobraz  kojom se doprinosi trajnom podizanju svijesti o važnosti očuvanja tartufa kao podzemne gljive te njegova staništa.

Ovaj je projekt sufinanciran sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 135.851,25  Kn, dok je ukupna vrijednost projekta 473.057,25 Kn.

 

LAG-u “Sjeverna Istra” dodijeljeno gotovo 4,2 milijuna kuna za Prijelazno razdoblje 2021.-2022.


Dana 30. ožujka 2021. Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske donijelo je Odluku o dodijeli sredstava za Prijelazno razdoblje 2021.-2022. kojom je LAG-ovima na području Republike Hrvatske stavljeno na raspolaganje ukupno 251.000.00,00 HRK za provedbu svojih Lokalnih razvojnih strategija.

Za navedeno je razdoblje LAG-u “Sjeverna Istra” dodijeljena potpora u iznosu od 4.191.917,37 HRK koju je LAG alocirao za provedbu projekata svojih  korisnika – malih i srednjih poduzetnika, poljoprivrednika, jedinica lokalne samouprave, udruga i ustanova kao i za projekt međuteritorijalne suradnje LAG-ova.

 

LAG-u “Sjeverna Istra” dodatnih 1.626.724,00 HRK


Ministarstvo poljoprivrede donijelo je dana 27. travnja 2020. Odluku o primjeni sustava nagrađivanja za naknadnu dodjelu sredstava odabranim LAG-ovima u podmjeri 19.2 “Provedba operacija unutar CLLD-strategije” u okviru Programa LEADER iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.” kojom su odabranim LAG-ovima na teritoriju RH omogućena dodatna sredstva za provedbu lokalnih razvojnih strategija. Naknadna su sredstva dodijeljena nakon provedenog postupka evaluacije rada LAG-ova pri čemu su kriteriji procjene bili slijedeći:

 1. Veličina LAG-a
 2. Aktivnost LAG-a u provedbi LAG-natječaja (broj učitanih projekata u Agronet sustav)
 3. Kvaliteta rada LAG-a u vezi provedbe lAG-natječaja (stopa pogreške: postotak odbijenih projekata u odnosu na broj učitanih projekata)
 4. Produktivnost LAG-a u vezi objave LAG-natječaja (omjer broja objavljenih LAG-natječaja u odnosu na broj osoba zaposlenih na puno radno vrijeme koje rade isključivo na provedbi M19)

Predmetnom je odlukom odabranim LAG-ovima na području Republike Hrvatske dodjeljeno ukupno 33,2 milijuna kuna za provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS).

Ovom je sustavnom evaluacijom od strane Upravljačkog tijela potvrđena kvaliteta rada LAG-a Sjeverna Istra kojemu je temeljem ispunjenih kriterija dodijeljeno dodatnih 1.626.724,00 HRK za provedbu LAG-natječaja i financiranje kvalitetnih projekata naših korisnika.

 

 

Podmjera 19.2. – 19.4. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. 


Nakon završenog postupka rješavanja po prigovorima i ponovne administrativne obrade, te postupka uvećanja javne potpore uslijed viška raspoloživih sredstava, Agencija za plaćanja je odabrala 54 lokalne akcijske grupe (LAG) za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) tijekom trajanja Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. (PRR 2014. – 2020.).
LAG-ovima je dodijeljeno 463.096.945,70 HRK za provedbu Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (provedba LRS), Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR 2014. – 2020«. Konačnim odabirom, 54 LAG-a su odabrana za provedbu lokalnih razvojnih strategija za vrijeme trajanja PRR 2014. – 2020. putem kojih se sufinanciraju odabrani projekti od strane LAG-ova za korisnike sa LAG područja i za ulaganja koja se provode na LAG području. Važno je naglasiti kako LAG-ovi pokrivaju 516 jedinica lokalne samouprave s 6161 naseljem, te se u područjima djelovanja LAG-ova nalazi  više od 2,2 milijuna stanovnika u ruralnim prostorima.

LAG-u Sjeverna Istra odobreno je 7.715.612,52 kn.

Odobreni iznos LAG će koris.titi za provedbu svoje Lokalne razvojne strategije 2014. – 2020.

Konačnu rang listu možete vidjeti ovdje.

 

Podmjera 19.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. 


Lokalna akcijska grupa Sjeverna Istra započela je dana 24. rujna 2015. godine s provođenjem aktivnosti koje su bile odobrene unutar Podmjere 19.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. „Pripremna pomoć“. Navedena Podmjera uključivala je financiranje izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a 2014. – 2020. te tekućeg rada LAG-a. LAG-u je odobrena potpora u iznosu od 482.922,09 kuna te je LAG proveo navedenu Podmjeru do trenutka odabira za Podmjeru 19.2. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Od ukupno odobrenih 482.922,09 kn za Podmjeru 19.1. LAG Sjeverna Istra je ukupno utrošila 392.311,52 kn što predstavlja 81,23% iskorištenosti sredstava.