Novosti

OTVOREN NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE!

LAG “Sjeverna Istra” objavio je dana 28.03.2024.  natječaj za zapošljavanje na radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a. Traži se 1 izvršitelj  na određeno radno vrijeme, uz mogućnost zaposlenja na neodređeno! Natječaj je otvoren do 15.04.2024. godine, a niže su navedeni opis radnog mjesta, uvjeti koje kandidat treba zadovoljiti, postupak prijave te postupak odabira kandidata.

Opis posla za radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a

 • Sudjelovanje u pripremi i objavi LAG-natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a
 • Provođenje informativnih aktivnosti za lokalne dionike zainteresirane za prijavu na LAG-natječaje.
 • Sudjelovanje u postupku odabira projekata na LAG-razini (stvaranje prijavnog dosjea, administrativna kontrola prijava projekata te, po potrebi, ocjenjivanje istih, suradnja s nadležnim institucijama u svezi odabira projekata i dodjele potpora i sl.).
 • Praćenje provedbe odabranih projekata na LAG-natječajima, uključujući kontrolu na terenu.
 • Pripremanje projektne dokumentacije za projekte suradnje LAG-a u okviru nacionalnih i europskih natječaja.
 • Provedba aktivnosti u okviru projekata suradnje LAG-a te sudjelovanje u izvještavanju.
 • Izvještavanje nadležnih institucija o redovnom radu LAG-a
 • Praćenje politike ruralnog razvoja i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada LAG-a.
 • Sudjelovanje na lokalnim, regionalnim i nacionalnim edukativno-informativnim događanjima sukladno potrebama LAG-a.
 • Administrativni poslovi vezani za uredsko poslovanje LAG-a
 • Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom te u dogovoru s Voditeljicom i Upravnim odborom LAG-a.

Na Natječaj se ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti koje kandidati moraju zadovoljiti

 1. Završen minimalno preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij, odnosno stručni dodiplomski studij prema ranijoj klasifikaciji (VŠS) ili viša razina studija u području društvenih, humanističkih, tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili interdisciplinarnih znanosti.
 2. Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
 3. Poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, internet, mail).
 4. Položen vozački ispit B kategorije.

Poželjna dodatna znanja/osposobljenost/iskustvo: 

 1. Radno iskustvo vezano za natječaje u okviru EU-fondova:  pisanje, provedba i izvještavanje unutar projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) i drugih programa Europske unije.
 2. Radno iskustvo na sličnim radnim mjestima (administrativna zanimanja).
 1. Osposobljenost za vođenje EU projekata.
 2. Iskustvo u provođenju postupaka jednostavne i javne nabave.
 3. Poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu

Potrebne osobine kandidata: 

 1. Izražene organizacijske sposobnosti i strukturirani pristup radu.
 2. Razumijevanje sustava europskih fondova.
 3. Spremnost na učenje i usvajanje novih vještina na području upravljanja projektima i strategijom.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis u Europass formatu (u originalu, potpisan od strane kandidata).
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice).
 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome fakulteta).
 4. Dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 5. Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (presliku vozačke dozvole).
 6. Dokaz o dodatnim znanjima/kvalifikacijama/osposobljenosti.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata potrebno je predočiti izvornik ili ovjereni preslik.

Način dostave prijave i potrebne dokumentacije na Natječaj:

Prijave na Natječaj podnose se preporučenom poštom  do  15.04.2024. godine na adresu:

Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“

Ulica rijeke Boljunčice 3

52466 Novigrad – Cittanova

NAPOMENA: Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju

Pravovremenim slanjem smatra se i datum zaprimanja na pošti  15.04.2024.

LAG zadržava pravo neodabira niti jednog prijavljenog kandidata.

U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima možete se obratiti putem elektroničke pošte na adresu info@lag-sjevernaistra.hr

Postupak odabira kandidata:

Postupak odabira kandidata obavlja Povjerenstvo za zapošljavanje LAG-a. Povjerenstvo utvrđuje ispunjavaju li prijavljeni kandidati formalne uvjete propisane ovim Natječajem, nakon čega provodi postupak pisane i usmene provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta. Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo predlaže Upravnom odboru LAG-a kandidata za potpisivanje Ugovora o radu. Upravni odbor LAG-a donosi konačnu odluku o zapošljavanju nakon provedenog savjetovanja s Povjerenstvom.

Sve obavijesti vezano za Natječaj, uključivo obavijest o mjestu i vremenu održavanja pisane i usmene provjere znanja i sposobnosti te obavijest o rezultatima Natječaja kandidati će primiti putem elektroničke pošte.

Za kandidate koji ne pristupe pisanoj i/ili usmenoj provjeri znanja smatrat će se da su povukli prijavu.

Obrada osobnih podataka:

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta te potpisivanje suglasnosti za obradu osobnih podataka. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju i intervjuiranju.

Sukladno Općoj uredbi (EU) 679/2016 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te nacionalnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka, podnošenjem prijave na ovaj Natječaj kandidati potvrđuju:

–              da su suglasni da članovi Povjerenstva mogu utvrditi identitet prijavljenih osoba kao kandidata prijavljenih na Natječaj uvidom u osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću ispravu,

–              da su suglasni da se osobni podaci osoba prijavljenih na Natječaj mogu koristiti isključivo za potrebe provedbe istog.

****Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom dokumentu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, neutralni su i jednako obuhvaćaju i muški i ženski rod.****

 

U Cillerosu održan 9. susret partnera na projektu SMALLABLE

U terminu od 29.02.-3.03.2024. održan je 9. po redu radni susret partnera na projektu SMALLABLE u španjolskom gradiću CILLEROS, pokrajina Extremadura. Podsjetimo se, SMALLABLE je projekt koji se provodi unutar EU-programa CERV (Citizens-Equality-Rights-Values) u kojem LAG Sjeverna Istra sudjeluje u svojstvu partnera zajedno sa 7 općina iz Italije, Mađarske, Španjolske i Portugala, te talijanskim LAG-om GAL Media Valle del Tevere (nositelj projekta).

Budući da je cilj radnih posjeta u drugoj fazi projekta potaknuti mlade iz ruralnih sredina na kreativna rješenja kojima se takve sredine mogu obogatiti potrebnim sadržajima kako bi se spriječilo iseljavanje, u ovoj fazi u radnim susretima sudjeluju upravo – mladi.

Predstavnici LAG-a na ovom susretu bili su Eric Persel, član UO LAG-a iz Brtonigle, te volonterke Giulia Dussich i Silvia Barbo iz Buja. Tijekom četverodnevnog radnog sastanka, naši su predstavnici zajedno sa mladima iz Italije, Španjolske, Portugala i Mađarske upoznali Cilleros  i glavne izazove  s kojima se ondašnji stanovnici suočavaju, te su kroz terenske posjete interesnim lokacijama upoznali razvojne potencijale mjesta u segmentima turizma, prirodnih resursa , obrazovnih mogućnosti, poduzetničkih inicijativa i dr. Svoja su zapažanja i ideje uobličili u projektne prijedloge koje su potom prezentirali stručnom žiriju sačinjenom od predstavnika partnera na projektu, te lokalne samouprave.

Radne skupine mladih iznijele su neke veoma zanimljive i konkretne projekte, a osim rada na projektu mladi su kroz ovaj su susret priliku steći vrijedne kontakte i upoznati jedan zanimljivi i autentični predio Španjolske, ondašnju kulturu i stanovnike.

Potpisan Ugovor o sufinanciranju LRS za razdoblje 2023.-2027.

U srijedu, 13. prosinca 2023. godine, u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, održano je svečano potpisivanje Ugovora o financiranju na Natječaj za odabir lokalnih akcijskih grupa u programskom razdoblju 2023.-2027. unutar intervencije 77.06. „Potpora LEADER (CLLD) pristupu“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Prisutne predstavnike LAG-ova pozdravio je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, nakon čega je ministrica poljoprivrede Marija Vučković s državnim tajnicima Zdravkom Tušekom, Tugomirom Majdakom i Mladenom Pavićem, ravnateljem Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju Antunom Vujićem, posebnim savjetnikom Ivo Grgićem te ravnateljicom Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Željkom Gudelj Velagom uručila 102,9 milijuna eura vrijedne ugovore za provedbu projekata 56 lokalnih akcijskih grupa.

LAG-u “Sjeverna Istra” dodijeljena su bespovratna sredstav u ukupnom iznosu 1.713.889,38 Eur, namijenjena za provedbu Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2023.-2027., odnosno za financiranje projekata na budućim LAG Natječajima, te za tekuće troškove i animaciju na području LAG-a.Ugovor je u ime LAG-a “Sjeverna Istra” potpisao Predsjednik udruge, g. Anteo Milos.

Odobrena Lokalna razvojna strategija LAG-a “Sjeverna Istra” dostupna je OVDJE.

 

OTVOREN NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO “STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU LEADER-a”

LAG “Sjeverna Istra” objavio je natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU LEADER-a. Za upražnjeno radno mjesto traži se 1 izvršitelj na određeno vrijeme, s mogućnošću produljenja na neodređeno, uz probni rok od 6 mjeseci.

OPIS POSLA:

 • Sudjelovanje u pripremi i objavi LAG-natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a
 • Provođenje animacijskih aktivnosti za lokalne dionike zainteresirane za prijavu na LAG-natječaje.
 • Sudjelovanje u postupku odabira projekata na LAG-razini (stvaranje prijavnog dosjea, administrativna kontrola prijava projekata te, po potrebi, ocjenjivanje istih, suradnja s nadležnim institucijama u svezi odabira projekata i dodjele potpore, vođenje odgovarajućih baza podataka i sl.).
 • Praćenje provedbe odabranih projekata na LAG-natječajima, uključujući kontrolu na terenu i administrativnu obradu predmeta.
 • Pripremanje projektne dokumentacije za dobivanje bespovratnih sredstava za projekte suradnje LAG-a u okviru nacionalnih i europskih natječaja.
 • Provedba aktivnosti u okviru projekata suradnje.
 • Sudjelovanje u provođenju i izvještavanju u okviru projekata suradnje LAG-ova.
 • Provođenje i izvještavanje o redovnom radu LAG-a prema nadležnim institucijama.
 • Praćenje politike ruralnog razvoja i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada LAG-a.
 • Sudjelovanje na lokalnim, regionalnim i nacionalnim edukativnim modulima sukladno potrebama, mogućnostima i interesima LAG-a.
 • Administrativni poslovi vezani za uredsko poslovanje LAG-a
 • Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom te u dogovoru s Voditeljicom i Upravnim odborom LAG-a.

 

UVJETI KOJE KANDIDATI MORAJU ZADOVOLJITI:

 1. Završen diplomski sveučilišni studij ili poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u području društvenih, humanističkih, tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti.
 2. Najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima ili u struci.
 3. Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
 4. Osnovno poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu.
 5. Poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, internet, mail).
 6. Položen vozački ispit B kategorije.
 7. Izražene organizacijske sposobnosti i strukturirani pristup radu.
 8. Razumijevanje sustava europskih fondova.
 9. Spremnost i sposobnost za učenje i aktivno uključivanje u odabir i praćenje odabranih projekata te izradu razvojne strategije.

Na ovaj Natječaj ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.

 

POŽELJNA DODATNA ZNANJA/OSPOSOBLJENOST/ISKUSTVO:

 1. Iskustvo vezano za natječaje u okviru EU-fondova: pisanje, provedba i izvještavanje unutar projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) i drugih programa Europske unije.
 2. Osposobljenost za vođenje EU projekata.
 3. Iskustvo u provođenju postupaka jednostavne i javne nabave.

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis u Europass formatu (u originalu, potpisan od strane kandidata).
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice).
 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome fakulteta).
 4. Dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 5. Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (presliku vozačke dozvole).
 6. Dokaz o dodatnim znanjima/kvalifikacijama/osposobljenosti.

 

Način dostave prijave :

Prijave na Natječaj podnose se  zemaljskom poštom do 26.01.2024. na adresu:

Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“

Ulica rijeke Boljunčice 3

52466 Novigrad – Cittanova

NAPOMENA: Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a – NE OTVARAJ

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Pravovremenim slanjem smatra se i datum zaprimanja na pošti  26.01.2024.

LAG zadržava pravo neodabira niti jednog prijavljenog kandidata.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima kandidati se mogu obratiti putem elektroničke pošte na adresu:

info@lag-sjevernaistra.hr .

Postupak odabira kandidata:

Postupak odabira kandidata obavlja Povjerenstvo za zapošljavanje LAG-a (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u skladu s Odlukom Upravnog odbora od 28.12.2023. godine i sam Upravni odbor LAG-a. Povjerenstvo utvrđuje ispunjavaju li prijavljeni kandidati formalne uvjete propisane ovim Natječajem, provodi postupak pisane i usmene provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta te predlaže Upravnom odboru LAG-a kandidata za potpisivanje Ugovora o radu.

Upravni odbor LAG-a, nakon provedenog savjetovanja s Povjerenstvom, donosi konačnu odluku o zapošljavanju.

Način provedbe postupka odabira kandidata:

Povjerenstvo utvrđuje ispunjavaju li prijavljeni kandidati formalne uvjete propisane ovim Natječajem te, kandidatima koji iste ispunjavaju, dostavlja putem elektroničke pošte pisani zadatak zajedno s uputama o daljnjem postupanju. Osobe koje ostvare prolaznost na pisanom zadatku bit će pozvane na  intervju.

Povjerenstvo provodi usmenu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.

Povjerenstvo predlaže Upravnom odboru LAG-a kandidata za potpisivanje Ugovora o radu.

Sve obavijesti vezano za Natječaj, uključivo obavijest o mjestu i vremenu održavanja usmene provjere znanja i sposobnosti te obavijest o rezultatima Natječaja kandidati će primiti putem elektroničke pošte.

Za kandidate koji ne pristupe pisanoj provjeri znanja odnosno nepravovremeno dostave odgovore i/ili ne pristupe usmenoj provjeri znanja smatrat će se da su povukli prijavu.

Obrada osobnih podataka:

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta te potpisivanje suglasnosti za obradu osobnih podataka. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju i intervjuiranju.

Sukladno Općoj uredbi (EU) 679/2016 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te nacionalnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka, podnošenjem prijave na ovaj Natječaj kandidati potvrđuju:

–           da su suglasni da članovi Povjerenstva mogu utvrditi identitet prijavljenih osoba kao kandidata prijavljenih na Natječaj uvidom u osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću ispravu,

–           da su suglasni da se osobni podaci osoba prijavljenih na Natječaj mogu koristiti isključivo za potrebe provedbe istog.

 

 

 

 

PRIRUČNIK “INOVACIJA POSLOVNIH MODELA U POLJOPRIVREDI”

Koje su mogućnosti uvođenja inovacija u poslovni model poljoprivrednika, te u kojoj se mjeri inovativnost isplati..?

Digitalizacija i inovativnost pojmovi su koje često vezujemo za neke druge djelatnosti, no one su danas više nego ikada izuzetno važne i u poljoprivrednoj proizvodnji. S jedne strane, zbog sve izraženijih zahtjeva u pogledu zaštite okoliša, a sdruge strane kako bi se povećala konkuretnost proizvođača.

Stoga smo u okviru projekta suradnje LAG-ova INNOVAOLIVA  zainteresiranim poljoprivrednicima odlučili ponuditi program edukacije tijekom  kako bi zainteresirani stekli uvid u sve elemente svojeg poslovnog modela te pod sutručnim mentorstvom razmotriti gdje postoje mogućnosti za inovacije. Priručnik “Inovacija poslovnih modela” nadovezuje se na program edukacije objedinjujući njezine sadržaje i čineći ih dostupnima za širu javnost, odnosno za sve zainteresirane gospodarske subjekte. Priručnik sadrži teorijske osnove o elementima poslovnog modela, osnovnu tipologiju poslovnih modela i upute za korištenje alata za inoviranje poslovnog modela (Platno poslovnog modela) ciljano usmjerenih na poljoprivredu.

Priručnik omogućuje poduzetnicima u poljoprivredi razumijevanje poslovnog modela i njegovih elemenata, a kako bi mogli analizirati svoje poslovanje, ali i poslovanje konkurencije, u svrhu razvoja i jačanja svoje konkurentnosti. U njemu su također  pojašnjeni elementi poslovnog modela i predstavljene mogućnosti za uvođenje inovacija, dočarano kroz primjere inovativnih poslovnih modela u području poljoprivrede.

Ujedno, priručnik  sadrži i upute za korištenje alata Platno poslovnog modela, koji je postao globalno priznati alat za definiranje, razradu, analizu i transformaciju poslovnog modela.

Priručnik “Inovacija poslovnih modela” možete preuzeti na povezniciInovacija poslovnih modela_Innovaoliva_V2 Final

Projekt Innovaoliva provodi se u okviru pod-mjere 19.3. kao projekt suradnje LAG-ova: LAG-a Sjeverna Istra, LAG-a Središnja Istra, LAG-a Istočna Istra, LAG-a Južna Istra te LAG-a Mareta.

 

 

 

“WORKING SMALLABLE” STIŽE U POSJET LAGU!

U razdoblju od 23.11.2023.-26.11.2023. LAG Sjeverna Istra domaćin je radnog susreta partnera na projektu “SmallABLE”, koji se provodi u okviru EU-programa CERV (Citizens-Equality-Rights-Values).

U okviru druge faze projekta, radnog naziva “WORKING SMALLABLE” delegacija od 40-ak sudionika projekta, predstavnika partnera, posjetiti će područje LAG-a “Sjeverna Istra” kako bi u okviru  radnog programa upoznali stanje na terenu, odnosno prilike za mlade u ruralnim područjima sjeverozapadne Istre te stekli znanja o mogućnostima revitalizacije sredine aktivnim građanstvom i projektima lokalnog razvoja.

Radni dio programa koncentriran je na tri tematska fokus područja: poduzetništvo i poduzetničko-potporna infrastruktura u ruralnim sredinama; digitalne i kreativne industrije u ruralnim sredinama i projekti kao katalizator lokalnog razvoja.

Program se  ostvaruje terenskim posjetima, prezentacijama i praktičnim radionicama u suradnji sa lokalnim dionicima – gospodarstvenicima, predstavnicima udruga te jedinica lokalne samouprave. Konkretno, mladi uključeni u program saznati će podosta zanimljivosti o pokretanju poduzetničkih inicijativa i dostupnih mjera i potpora za poticanje ovakvih pothvata; prednostima poslovanja u poduzetničkim inkubatorima; mogućnostima pokretanja digitalnih i kreativnih uslugau ruralnim sredinama i njihovog financiranja;što je aktivno građanstvo i što zapravo znači biti aktivan građanin te kako napisati kvalitetan projektni prijedlog za pokretanje pozitivnih promjena u svojoj sredini.

Zanima Vas kako se uključiti u projekt i sudjelovati u radnom djelu programa? – Pošaljite nam svoj  iskaz interesa  na e-mail adresu: info@lag-sjevernaistra.hr

Službeni program događanja donosimo uskoro…

 

 

 

 

Započinje WORKING SMALLABLE!

 

WORKING SMALLABLE treća je etapa projekta Smallable u kojem partneri uključuju mlade u dobi od 18-34 godina s ciljem u kojem mladi dobivaju priliku putovati i surađivati na pronalaženju sviježih i kreativnih rješenja za poboljšanje kvalitete života mladih  u ruralnim sredinama!

Prvi susret ove faze projekta održan je u talijanskoj Općini Monte San Martino, u okrugu Macerata, Regija Marche, u periodu od 5.10.2023. do 8.10.2023., a okupio je partnere na projektu te njihove predstavnike iz redova mladih u dobi od 18-34 godine. Kroz bogati četverodnevni program Općina Monte San Martino, kao domaćin susreta, potrudila se da se svi gosti osjećaju dobrodošlima, te da pritom upoznaju njihov kraj. Program je obuhvatio posjete interesnim lokacijama i brojna predstavljanja zanimljivih javnih/privatnih projekata pokrenutih s ciljem revitalizacije sredine, a u svom završnom djelu održane su i radionice mladih s ciljem razrade projektnih prijedloga za poboljšanje kvalitete života mladih na području općine. Susret je sudionicima donio priliku ne samo upoznati jedan novi kraj i kulturu, već i sreći vrijedno iskustvo timskog rada na projektu , razmjene iskustava i uspostave novih kontakata.

Predstavnici LAG-a Sjeverna Istra Eric Persel i Deborah Milokanović svojim su aktivnim sudjelovanjem u programu doprinijeli razradi primjenjivih projektnih prijedloga i kreiranju  novih perspektiva za revitalizaciju predmetnog područja.

 

Dobrodošlica domaćina, načelnika Općine Monte San Martino.
Predstavljanje programa.

Predstavnici LAG-a Sjeverna Istra, Deborah i Eric

Radni dio programa: brainstorming i diskusija.

Radni dio programa II: predstavljanje projektnih prijedloga.

Terenski obilasci: Monte San Martino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U MAĐARSKOM PECSELY-u ODRŽAN SUSRET PARTNERA NA PROJEKTU “SMALLABLE”

 

U periodu od 21.07.2023.-23.07.2023. mađarskom mjestašcu Pecsely smještenom u pokrajini Veszprem,  održan je sastanak partnera na projektu SMALLABLE. Cilj susreta bio je partnerima predstaviti Općinu Pecsely te sve izazove s kojima se ova mala ruralna sredina svakodnevno suočava, te koji imaju za posljedicu iseljavanje stanovništva i depopulaciju ruralnih sredina. Partneri su tijekom trodnevnog programa upoznali prednosti i nedostatke područja s obzirom na blizinu turističke regije Balaton, te stekli uvid u perspektive mladih za život i rad u predmetnoj sredini. Osim upoznavanja regije, partneri su u završnom djelu programa raspravljali o provedbi iduće faze projekta, radnog naziva  SHARING SMALLABLE u koju će se uključiti mladi u dobi od 18-34 godina kao bitnog čimbenika za revitalizaciju ruralnih zajednica.

Panorama: pogled na balatonsku regiju.

Radni dio programa okupio je predstavnike lokalnih javnih ustanova i gospodarstvenika…

…ali i lokalne udruge mladih, koji su svoju regiju predstavili iz drugačijeg ugla.

 

 

 

 

ZAPOŠLJAVAMO!

Otvoren je natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU LEADER-a

Objavljeno 29.06.2023.

TRAŽIMO: 1 izvršitelja na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja na neodređeno, s probnim rokom od 3 mjeseca

Mjesto rada: Novigrad

Natječaj je otvoren do 14.07.2023.

Sve informacije možete pronaći ovdje.

 

Opis posla za radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a

Radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a uključuje sljedeće radne zadatke:

 • Sudjelovanje u pripremi i objavi LAG-natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a (u daljnjem tekstu: LRS).
 • Provođenje animacijskih aktivnosti za lokalne dionike zainteresirane za prijavu na LAG-natječaje.
 • Sudjelovanje u postupku odabira projekata na LAG-razini (stvaranje prijavnog dosjea, administrativna kontrola prijava projekata te, po potrebi, ocjenjivanje istih, suradnja s nadležnim institucijama u svezi odabira projekata i dodjele potpore, vođenje odgovarajućih baza podataka i sl.).
 • Praćenje provedbe odabranih projekata na LAG-natječajima.
 • Pripremanje projektne dokumentacije za dobivanje bespovratnih sredstava za projekte suradnje LAG-ova.
 • Sudjelovanje u provođenju i izvještavanju projekata suradnje LAG-ova.
 • Provođenje i izvještavanje redovnog rada LAG-a prema nadležnim institucijama.
 • Praćenje politike ruralnog razvoja i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada LAG-a.
 • Sudjelovanje na lokalnim, regionalnim i nacionalnim edukativnim modulima sukladno potrebama, mogućnostima i interesima LAG-a.
 • Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom te u dogovoru s Voditeljicom i Upravnim odborom LAG-a.

 

Uvjeti koje kandidati moraju zadovoljiti

 1. Završen diplomski sveučilišni studij ili poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili tehničkih znanosti.
 2. Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
 3. Osnovno poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu.
 4. Poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, internet, mail).
 5. Položen vozački ispit B kategorije.

 

Poželjna dodatna znanja/osposobljenost/iskustvo (nije uvjet već prednost)

 1. Poznavanje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske što se manifestira putem radnog iskustva na poslovima koji uključuju rad na Mjerama Programa, rad u Agronet sustavu, izradi i podnošenju Zahtjeva za isplatu i sl.
 2. Iskustvo u pisanju, provođenju i izvještavanju EU projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) i drugih programa Europske unije.
 3. Osposobljenost za vođenje EU projekata.
 4. Iskustvo u provedbi jednostavne nabave i poznavanje Zakona o javnoj nabavi

 

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti

 1. Životopis u Europass formatu (u originalu, potpisan od strane kandidata).
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice).
 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome).
 4. Dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 5. Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (presliku vozačke dozvole).
 6. Ostala dokumentacija kao dokaz dodatnih znanja/osposobljenosti/iskustva.

 

Način dostave prijave i sve potrebne dokumentacije na Natječaj

Prijave na Natječaj podnose se do 14. srpnja 2023. godine na adresu:

Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“

Ulica rijeke Boljunčice 3

52466 Novigrad – Cittanova

NAPOMENA: Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a – NE OTVARAJ

 

Pravovremenim slanjem smatra se i datum zaprimanja na pošti 14. srpnja 2023. godine