Novosti

Objavljen jedinstveni pravilnik o provedbi svih mjera Programa ruralnog razvoja HR i plan natječaja do kraja godine

Objavljen je Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koji zamjenjuje veliki broj dosadašnjih pravilnika za pojedine mjere, podmjere i tipove operacija.

Ovim pravilnikom ujednačene su procedure i provedba postupka dodjele potpora, a svi će natječaji prethodno biti objavljeni na sustavu e-savjetovanja kako bi korisnici i svi ostali dionici mogli aktivno, transparentno i pravovremeno sudjelovati u kreiranju natječajnih pravila. Ovim pravilnikom na jednom mjestu propisani su opći uvjeti prihvatljivosti, uvjeti prijave, obrade, provedbe, kontrole i isplate projekata te postupanja po prigovorima korisnika, za sve mjere iz Programa ruralnog razvoja i financijske instrumente, osim IAKS mjera (mjere 10,11,13 i 14).

 

Detaljni uvjeti prihvatljivosti korisnika, projekata i provedba pojedinog tipa operacije bit će propisani natječajem za svaku pojedinu mjeru/tip operacije. Naime, tijekom dosadašnje provedbe natječaja ukazala se potreba za dodatnim pojednostavljenjem pravila pa je Ministarstvo poljoprivrede odlučilo da se osnovni uvjeti propišu na jednaki način za sve mjere Programa, a da se kod raspisivanja natječaja za pojedine tipove operacija detaljno razrade uvjeti koje je korisnik obvezan ispuniti.

Ažurirani plan raspisivanja natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH do kraja 2019. godine možete preuzeti OVDJE.

NATJEČAJ za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU LEADER-A!

TRAŽIMO: 1 izvršitelj na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja na neodređeno, s probnim rokom od 3 mjeseca
Mjesto rada: Novigrad
Natječaj je otvoren do 4. listopada 2019.

 

Cijeli natječaj možete pogledati na sljedećoj poveznici.


Radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a uključuje sljedeće radne zadatke:

– Sudjelovanje u pripremi i objavi LAG-natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a (u daljnjem tekstu: LRS).
– Provođenje animacijskih aktivnosti za lokalne dionike zainteresirane za prijavu na LAG-natječaje.
– Sudjelovanje u postupku odabira projekata na LAG-razini (stvaranje prijavnog dosjea, administrativna kontrola prijava projekata te, po potrebi, ocjenjivanje istih, suradnja s nadležnim institucijama u svezi odabira projekata i dodjele potpore, vođenje odgovarajućih baza podataka i sl.).
– Praćenje provedbe odabranih projekata na LAG-natječajima.
– Pripremanje projektne dokumentacije za dobivanje bespovratnih sredstava za projekte suradnje LAG-ova.
– Sudjelovanje u provođenju i izvještavanju projekata suradnje LAG-ova.
– Provođenje i izvještavanje redovnog rada LAG-a prema nadležnim institucijama.
– Praćenje politike ruralnog razvoja i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada LAG-a.
– Sudjelovanje na lokalnim, regionalnim i nacionalnim edukativnim modulima sukladno potrebama, mogućnostima i interesima LAG-a.
– Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom te u dogovoru s Voditeljicom i Upravnim odborom LAG-a.

Uvjeti koje kandidati moraju zadovoljiti:

1. Završen diplomski sveučilišni studij ili poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili tehničkih znanosti.
2. Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
3. Osnovno poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu.
4. Poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, internet, mail).
5. Položen vozački ispit B kategorije.


Uz prijavu kandidati trebaju priložiti

  1. Životopis u Europass formatu (u originalu, potpisan od strane kandidata).
  2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice).
  3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome).
  4. Dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
  5. Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (presliku vozačke dozvole).
  6. Ostala dokumentacija kao dokaz dodatnih znanja/osposobljenosti/iskustva

Način dostave prijave i sve potrebne dokumentacije na Natječaj

 

Prijave na Natječaj podnose se do 4. listopada 2019. godine na adresu:
Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“
Ulica rijeke Boljunčice 3
52466 Novigrad – Cittanova
NAPOMENA: Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a – NE OTVARATI


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati!

Pravovremenim slanjem smatra se i datum zaprimanja na pošti 4. listopada 2019.

LAG zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata.

U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima možete se obratiti putem elektroničke pošte na adresu info@lag-sjevernaistra.hr ili na telefon 052 255 931.

****Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom tekstu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, neutralni su i jednako obuhvaćaju i muški i ženski rod.****

Objavljen LAG-natječaj za tip operacije 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Danas, dana 16.08.2019. godine LAG „Sjeverna Istra“ objavljuje 5. LAG-natječaj iz LRS LAG-a za tip operacije 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 2.09.2019. godine do 2.10.2019. godine.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi 449.088,00 HRK.
Visina potpore po nositelju projektne prijave iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Za sve detaljne informacije kliknuti ovdje. 

Obavijest o obvezi zaprimanja/izdavanja e-Računa LAG Sjeverna Istra

Stupanjem na snagu članka 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), od 1. srpnja 2019. godine, izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune sukladno EU normi.

LAG Sjeverna Istra kao javni naručitelj od 01.07.2019. godine dužan je zaprimati sve račune bez obzira na iznos u elektroničkom obliku, odnosno više neće biti dopušteno zaprimanje i plaćanje računa u papirnatom obliku zaprimljenih putem pošte ili skeniranih putem e-maila, već isključivo e-računa kako je propisano navedenim zakonom.

Molimo sve naše dobavljače da pravovremeno poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi mogli izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu, jer sukladno novoj zakonskoj regulativi (01.07.2019) LAG Sjeverna Istra neće biti u mogućnosti zaprimati i plaćati račune poslane poštom ili e-mailom.

 

Izmijenjen indikativni plan objave LAG-natječaja u 2019. godini

LAG “Sjeverna Istra” objavio je u prvoj polovici 2019. godine LAG-natječaje za tipove operacija 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” i 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”.

Objavljen je novi indikativni plan objave LAG-natječaja za 2019. godinu te uskoro slijedi objava LAG-natječaja za tip operacije 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarsta”. Stoga se pozivaju svi zainteresirani da krenu s osmišljavanjem projektne ideje.

Izmijenjen indikativni plan objave LAG-natječaja za 2019. godinu možete pogledati ovdje. 

 

 

Prvi posjet ulaganju prijavljenom na LAG-natječaj za tip operacije 6.3.

Dana 21. svibnja 2019. godine djelatnice LAG-a Sjeverna Istra obavile su prvi posjet lokaciji ulaganja za projekt prijavljen na LAG-natječaj za tip operacije 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”. Naime, radi se o projektu kupnje poljoprivredne mehanizacije, odnosno traktora, kojeg je korisnik prijavio na prvi objavljen LAG-natječaj u 2018. godini.

Jedna od zadaća LAG-a je praćenje projekata odobrenih na LAG-natječaju te posjet lokaciji ulaganja kako bi se utvrdilo stanje provedbe projekta. Djelatnice LAG-a su se stoga uputile na prvi posjet ulaganju te su i više nego uspješno odradile sve što je bilo potrebno za potpunu kontrolu te je utvrđeno kako je korisnik sve odradio po propisima.

Podsjećamo, na prvom LAG-natječaju za tip operacije 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” dodijeljena su sredstva za provedbu sveukupno pet projekata na području LAG obuhvata.

U nastavku fotografija prve investicije financirane kroz LAG-natječaj.

 

ODRŽANA IZBORNA SJEDNICA SKUPŠTINE LAG-A

Dana 20.05.2019. godine u Sportskoj dvorani Novigrad je održana Izborna sjednica Skupštine LAG-a. Skupština je birala nove članove Upravnog odbora. Izabrani su relevantni predstavnici različitih socio-ekonomskih interesnih skupina kako slijedi:

1. Predstavnici javne interesne skupine:
a) Grad Novigrad – Cittanova, predstavnik Anteo Milos, Predsjednik LAG-a
b) Grad Buzet, predstavnik Siniša Žulić, Dopredsjednik LAG-a
c) Grad Umag – Città di Umago, predstavnica Ilirjana Croata Medur

2. Predstavnici gospodarske interesne skupine:
a) Valde bene d.o.o., predstavnica Sabina Antonac
b) OPG Goran Gardoš, predstavnik Goran Gardoš
c) Cocolo vina, predstavnica Sandra Kokolo
d) Laguna Novigrad d.d., predstavnica Valentina Pilko
e) OPG Livija Visintin, predstavnik Dean Visintin

3. Predstavnici civilne interesne skupine:
a) Zajednica Talijana Livade-Gradinje, predstavnica Irina Štokovac
b) Brdsko-biciklistički klub Grožnjan, predstavnik William Vigini
c) Loreta Zlatar
d) Jadranka Radojković
e) David Mejak

Čestitamo svima!

Osim izbora novih članova Upravnog odbora Skupština je usvojila i važnu odluku za potencijalne prijavitelje na LAG-natječaje, a to je izmjena Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2014. – 2020. Po odluci Skupštine, LAG je povećao alokaciju sredstava za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacije i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ budući je na natječaj pristiglo više prijava od planiranih. Također, odlučeno je kako će se do kraja ove financijske perspektive objaviti još dva LAG-natječaja:

– LAG-natječaj za tip operacije 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva“ s ukupnim iznosom raspoloživih sredstava od 449.088,00 HRK (4 projektne prijave)

– LAG-natječaj za tip operacije 6.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ s ukupnim iznosom raspoloživih sredstava od 748.480,00 HRK (2 projektne prijave).

 

Novi Indikativni plan objave LAG-natječaja očekujte uskoro…