O LEADER-u i CLLD-u

Što je to LEADER a što CLLD??