OTVOREN NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO “STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU LEADER-a”

LAG “Sjeverna Istra” objavio je natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU LEADER-a. Za upražnjeno radno mjesto traži se 1 izvršitelj na određeno vrijeme, s mogućnošću produljenja na neodređeno, uz probni rok od 6 mjeseci.

OPIS POSLA:

 • Sudjelovanje u pripremi i objavi LAG-natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a
 • Provođenje animacijskih aktivnosti za lokalne dionike zainteresirane za prijavu na LAG-natječaje.
 • Sudjelovanje u postupku odabira projekata na LAG-razini (stvaranje prijavnog dosjea, administrativna kontrola prijava projekata te, po potrebi, ocjenjivanje istih, suradnja s nadležnim institucijama u svezi odabira projekata i dodjele potpore, vođenje odgovarajućih baza podataka i sl.).
 • Praćenje provedbe odabranih projekata na LAG-natječajima, uključujući kontrolu na terenu i administrativnu obradu predmeta.
 • Pripremanje projektne dokumentacije za dobivanje bespovratnih sredstava za projekte suradnje LAG-a u okviru nacionalnih i europskih natječaja.
 • Provedba aktivnosti u okviru projekata suradnje.
 • Sudjelovanje u provođenju i izvještavanju u okviru projekata suradnje LAG-ova.
 • Provođenje i izvještavanje o redovnom radu LAG-a prema nadležnim institucijama.
 • Praćenje politike ruralnog razvoja i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada LAG-a.
 • Sudjelovanje na lokalnim, regionalnim i nacionalnim edukativnim modulima sukladno potrebama, mogućnostima i interesima LAG-a.
 • Administrativni poslovi vezani za uredsko poslovanje LAG-a
 • Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom te u dogovoru s Voditeljicom i Upravnim odborom LAG-a.

 

UVJETI KOJE KANDIDATI MORAJU ZADOVOLJITI:

 1. Završen diplomski sveučilišni studij ili poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u području društvenih, humanističkih, tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti.
 2. Najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima ili u struci.
 3. Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
 4. Osnovno poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu.
 5. Poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, internet, mail).
 6. Položen vozački ispit B kategorije.
 7. Izražene organizacijske sposobnosti i strukturirani pristup radu.
 8. Razumijevanje sustava europskih fondova.
 9. Spremnost i sposobnost za učenje i aktivno uključivanje u odabir i praćenje odabranih projekata te izradu razvojne strategije.

Na ovaj Natječaj ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.

 

POŽELJNA DODATNA ZNANJA/OSPOSOBLJENOST/ISKUSTVO:

 1. Iskustvo vezano za natječaje u okviru EU-fondova: pisanje, provedba i izvještavanje unutar projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) i drugih programa Europske unije.
 2. Osposobljenost za vođenje EU projekata.
 3. Iskustvo u provođenju postupaka jednostavne i javne nabave.

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis u Europass formatu (u originalu, potpisan od strane kandidata).
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice).
 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome fakulteta).
 4. Dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 5. Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (presliku vozačke dozvole).
 6. Dokaz o dodatnim znanjima/kvalifikacijama/osposobljenosti.

 

Način dostave prijave :

Prijave na Natječaj podnose se  zemaljskom poštom do 26.01.2024. na adresu:

Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“

Ulica rijeke Boljunčice 3

52466 Novigrad – Cittanova

NAPOMENA: Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a – NE OTVARAJ

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Pravovremenim slanjem smatra se i datum zaprimanja na pošti  26.01.2024.

LAG zadržava pravo neodabira niti jednog prijavljenog kandidata.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima kandidati se mogu obratiti putem elektroničke pošte na adresu:

info@lag-sjevernaistra.hr .

Postupak odabira kandidata:

Postupak odabira kandidata obavlja Povjerenstvo za zapošljavanje LAG-a (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u skladu s Odlukom Upravnog odbora od 28.12.2023. godine i sam Upravni odbor LAG-a. Povjerenstvo utvrđuje ispunjavaju li prijavljeni kandidati formalne uvjete propisane ovim Natječajem, provodi postupak pisane i usmene provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta te predlaže Upravnom odboru LAG-a kandidata za potpisivanje Ugovora o radu.

Upravni odbor LAG-a, nakon provedenog savjetovanja s Povjerenstvom, donosi konačnu odluku o zapošljavanju.

Način provedbe postupka odabira kandidata:

Povjerenstvo utvrđuje ispunjavaju li prijavljeni kandidati formalne uvjete propisane ovim Natječajem te, kandidatima koji iste ispunjavaju, dostavlja putem elektroničke pošte pisani zadatak zajedno s uputama o daljnjem postupanju. Osobe koje ostvare prolaznost na pisanom zadatku bit će pozvane na  intervju.

Povjerenstvo provodi usmenu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.

Povjerenstvo predlaže Upravnom odboru LAG-a kandidata za potpisivanje Ugovora o radu.

Sve obavijesti vezano za Natječaj, uključivo obavijest o mjestu i vremenu održavanja usmene provjere znanja i sposobnosti te obavijest o rezultatima Natječaja kandidati će primiti putem elektroničke pošte.

Za kandidate koji ne pristupe pisanoj provjeri znanja odnosno nepravovremeno dostave odgovore i/ili ne pristupe usmenoj provjeri znanja smatrat će se da su povukli prijavu.

Obrada osobnih podataka:

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta te potpisivanje suglasnosti za obradu osobnih podataka. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju i intervjuiranju.

Sukladno Općoj uredbi (EU) 679/2016 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te nacionalnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka, podnošenjem prijave na ovaj Natječaj kandidati potvrđuju:

–           da su suglasni da članovi Povjerenstva mogu utvrditi identitet prijavljenih osoba kao kandidata prijavljenih na Natječaj uvidom u osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću ispravu,

–           da su suglasni da se osobni podaci osoba prijavljenih na Natječaj mogu koristiti isključivo za potrebe provedbe istog.