Obavijest za korisnike operacije 16.1.1.

Objavljeni prijedlog predloška Ugovora o poslovnoj suradnji objavljen na stranicama Agencije za plaćanja nije obvezujući. Znači, to je predložak koji se može mijenjati i prilagođavati potrebama pojedinog korisnika. Npr. zbog bojazni da u posljednji trenutak neki partner odustane ili bude spriječen potpisati Ugovor a i dalje su zadržani uvjeti prihvatljivosti Operativne skupine, u Ugovor se može dodati odredba: „Partnerima Operativne skupine smatraju se samo oni koji su potpisali ovaj Ugovor i ovjerili svoj potpis kod javnog bilježnika.“ Na taj način nije ugrožena prijava Operativne skupine na natječaj, uz uvjet da su zadovoljene i druge odredbe Pravilnika i Natječaja.

Dakle, Ugovor o poslovnoj suradnji mora sadržavati elemente navedene u članku 9., stavku 2.  Pravilnika, ali može sadržavati i druge odredbe za koje korisnik smatra potrebnima. Ugovor o poslovnoj suradnji mora sadržavati najmanje sljedeće:
a) naznaku tipa operacije za koji se podnosi zahtjev za potporu
b) naznaku projektne ideje/projekta radi čijeg ostvarenja se sklapa Ugovor o poslovnoj suradnji
c) naznaku odgovorne osobe operativne skupine i ostalih part­nera koji čine operativnu skupinu
d) interne procedure i način upravljanja zadacima kojima se osigurava transparentnost u radu i donošenju odluka te izbjegava sukob interesa
e) broj računa odgovorne osobe operativne skupine.

U predlošku Ugovora, u Prilogu 1, navedeno je da Interne procedure moraju sadržavati „način financiranja: (opisati način financiranja Projekta te točno navesti razmjerni dio potpore po pojedinom partneru, udio/iznos)“. Ovdje treba navesti samo okvirne odredbe, što je uloga pojedinog partnera i njegov doprinos provedbi projekta koji će se provoditi kroz tip operacije 16.1.2. Nije potrebno navoditi točne udjele/iznose, to će se napraviti pri prijavi za TO 16.1.2. Potpisi ugovornih strana Ugovora o poslovnoj suradnji moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika.

 

Izvor: www.apprrrr.hr