OTVOREN NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE!

LAG “Sjeverna Istra” objavio je dana 28.03.2024.  natječaj za zapošljavanje na radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a. Traži se 1 izvršitelj  na određeno radno vrijeme, uz mogućnost zaposlenja na neodređeno! Natječaj je otvoren do 15.04.2024. godine, a niže su navedeni opis radnog mjesta, uvjeti koje kandidat treba zadovoljiti, postupak prijave te postupak odabira kandidata.

Opis posla za radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a

 • Sudjelovanje u pripremi i objavi LAG-natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a
 • Provođenje informativnih aktivnosti za lokalne dionike zainteresirane za prijavu na LAG-natječaje.
 • Sudjelovanje u postupku odabira projekata na LAG-razini (stvaranje prijavnog dosjea, administrativna kontrola prijava projekata te, po potrebi, ocjenjivanje istih, suradnja s nadležnim institucijama u svezi odabira projekata i dodjele potpora i sl.).
 • Praćenje provedbe odabranih projekata na LAG-natječajima, uključujući kontrolu na terenu.
 • Pripremanje projektne dokumentacije za projekte suradnje LAG-a u okviru nacionalnih i europskih natječaja.
 • Provedba aktivnosti u okviru projekata suradnje LAG-a te sudjelovanje u izvještavanju.
 • Izvještavanje nadležnih institucija o redovnom radu LAG-a
 • Praćenje politike ruralnog razvoja i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada LAG-a.
 • Sudjelovanje na lokalnim, regionalnim i nacionalnim edukativno-informativnim događanjima sukladno potrebama LAG-a.
 • Administrativni poslovi vezani za uredsko poslovanje LAG-a
 • Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom te u dogovoru s Voditeljicom i Upravnim odborom LAG-a.

Na Natječaj se ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti koje kandidati moraju zadovoljiti

 1. Završen minimalno preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij, odnosno stručni dodiplomski studij prema ranijoj klasifikaciji (VŠS) ili viša razina studija u području društvenih, humanističkih, tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili interdisciplinarnih znanosti.
 2. Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
 3. Poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, internet, mail).
 4. Položen vozački ispit B kategorije.

Poželjna dodatna znanja/osposobljenost/iskustvo: 

 1. Radno iskustvo vezano za natječaje u okviru EU-fondova:  pisanje, provedba i izvještavanje unutar projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) i drugih programa Europske unije.
 2. Radno iskustvo na sličnim radnim mjestima (administrativna zanimanja).
 1. Osposobljenost za vođenje EU projekata.
 2. Iskustvo u provođenju postupaka jednostavne i javne nabave.
 3. Poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu

Potrebne osobine kandidata: 

 1. Izražene organizacijske sposobnosti i strukturirani pristup radu.
 2. Razumijevanje sustava europskih fondova.
 3. Spremnost na učenje i usvajanje novih vještina na području upravljanja projektima i strategijom.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis u Europass formatu (u originalu, potpisan od strane kandidata).
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice).
 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome fakulteta).
 4. Dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 5. Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (presliku vozačke dozvole).
 6. Dokaz o dodatnim znanjima/kvalifikacijama/osposobljenosti.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata potrebno je predočiti izvornik ili ovjereni preslik.

Način dostave prijave i potrebne dokumentacije na Natječaj:

Prijave na Natječaj podnose se preporučenom poštom  do  15.04.2024. godine na adresu:

Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“

Ulica rijeke Boljunčice 3

52466 Novigrad – Cittanova

NAPOMENA: Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju

Pravovremenim slanjem smatra se i datum zaprimanja na pošti  15.04.2024.

LAG zadržava pravo neodabira niti jednog prijavljenog kandidata.

U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima možete se obratiti putem elektroničke pošte na adresu info@lag-sjevernaistra.hr

Postupak odabira kandidata:

Postupak odabira kandidata obavlja Povjerenstvo za zapošljavanje LAG-a. Povjerenstvo utvrđuje ispunjavaju li prijavljeni kandidati formalne uvjete propisane ovim Natječajem, nakon čega provodi postupak pisane i usmene provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta. Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo predlaže Upravnom odboru LAG-a kandidata za potpisivanje Ugovora o radu. Upravni odbor LAG-a donosi konačnu odluku o zapošljavanju nakon provedenog savjetovanja s Povjerenstvom.

Sve obavijesti vezano za Natječaj, uključivo obavijest o mjestu i vremenu održavanja pisane i usmene provjere znanja i sposobnosti te obavijest o rezultatima Natječaja kandidati će primiti putem elektroničke pošte.

Za kandidate koji ne pristupe pisanoj i/ili usmenoj provjeri znanja smatrat će se da su povukli prijavu.

Obrada osobnih podataka:

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta te potpisivanje suglasnosti za obradu osobnih podataka. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju i intervjuiranju.

Sukladno Općoj uredbi (EU) 679/2016 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te nacionalnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka, podnošenjem prijave na ovaj Natječaj kandidati potvrđuju:

–              da su suglasni da članovi Povjerenstva mogu utvrditi identitet prijavljenih osoba kao kandidata prijavljenih na Natječaj uvidom u osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću ispravu,

–              da su suglasni da se osobni podaci osoba prijavljenih na Natječaj mogu koristiti isključivo za potrebe provedbe istog.

****Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom dokumentu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, neutralni su i jednako obuhvaćaju i muški i ženski rod.****