Što je to SO vrijednost?

Što je standardni ekonomski rezultat?

Standardni ekonomski rezultat (engl. Standard Output – SO) predstavlja jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na vratima gospodarstva koja uključuje prodaju, potrošnju na gospodarstvu, potrošnju u kućanstvu, promjene u zalihama glavnih proizvoda i nusproizvoda biljne i stočarske proizvodnje. Glavni je poljoprivredni proizvod obično onaj sa najvećom vrijednošću, a ostali su sekundarni.
SO isključuje izravna plaćanja, porez na dodanu vrijednost i ostale poreze.
Cijena na vratima gospodarstva je cijena proizvoda bez umanjivanja za troškove transporta i trženja. Ako se u određenom području (regiji) proizvod ne može prodati a da nije zapakiran, tada cijena na gospodarstvu mora uključivati i cijenu ambalaže (pakiranja).
U biljnoj proizvodnji SO se odnosi na jedan hektar, a u stočarskoj proizvodnji se odnosi na grlo stoke, 100 kljunova peradi ili pčelinju zajednicu.


U kojim vrijednostima se izražava SO?

SO se izražava se u nacionalnoj valuti i u eurima. U državama članicama koje ne sudjeluju u ekonomskoj i monetarnoj uniji, SO se pretvara u EUR primjenom srednjih tečaja za referentno razdoblje koje objavljuje Europska komisija (Eurostat).


Tko izračunava SO?

Nadležna tijela, institucije ili ustanove države članice odgovorna su za prikupljanje osnovnih podataka potrebnih za izračun SO-a, za izračun SO-a biljne i stočarske proizvodnje od značaja za državu članicu na nacionalnoj i regionalnoj razini, te pretvorbu u EUR.
Izračun SO-a temelji se na točno utvrđenoj metodologiji za referentno razdoblje od pet godina. Izračunate vrijednosti SO-a verificiraju nadležna tijela države članice, te ih dostavljaju Europskoj komisiji (Eurostat) na usvajanje. Eurostat objavljuje službene vrijednosti SO-a za države članice koji se odnose na točno određeno referentno razdoblje.


Koje je referentno razdoblje za izračun SO?

SO odgovara proizvodnji tijekom razdoblja od 12 mjeseci (kalendarska godina ili godina poljoprivredne proizvodnje). Za proizvode biljne i stočarske proizvodnje za koje je razdoblje proizvodnje kraće ili dulje od 12 mjeseci, SO odgovara uzgoju ili proizvodnji tijekom razdoblja od 12 mjeseci.
SO koeficijenti poljoprivredne proizvodnje u RH izračunati su za referentno razdoblje od 2008. do 2012. godine nazivaju se SO 2010, te su izračunati na dvije razine: nacionalnoj razini (NUTS1) i na razini statističkih regija Kontinentalna RH i Jadranska RH (NUTS2).


Za koje se proizvode izračunava SO?

Proizvodi biljne i stočarske proizvodnje za koje se izračunava SO određeni su sadržajem Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (engl. Farm Structure Survey – FSS).
Kod izračuna SO, prerada poljoprivrednih proizvoda ne uzima se u obzir, čak ni kada se radi o usko povezanim proizvodnjama (npr. prerada mlijeka u sir, maslac ili vrhnje).
Kad izračuna SO-a za voćarsku i povrćarsku proizvodnju, uzima se ponderirani prosjek onih SO-a koji su od značaja za pojedinu državu članicu.
Kod stočarske proizvodnje u izračun SO ulaze glavni proizvodi kao što su meso, mlijeko i jaja, te nusproizvodi poput teladi i vune. Stajski gnoj ne ulazi u izračun SO.


Kako se može izračunati SO vrijednost?

SO vrijednost je moguće samostalno izračunati pomoću tzv. EVPG kalkulatora dostupnog na web-stranici Savjetodavne službe: EVPG KALKULATOR.

Navedeni izračun ne predstavlja ujedno i službeni izračun.


Što je ukupni SO poljoprivrednog gospodarstva?

Ukupni SO ili ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva je zbroj vrijednosti svih proizvoda biljne i stočarske proizvodnje dobiven množenjem SO-a svake pojedine proizvodnje zastupljene na poljoprivrednom gospodarstvu s odgovarajućim brojem jedinica proizvodnje.