LAG-natječaj za tip operacije 7.4. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – ZATVOREN

Dana 20.08.2018 godine LAG „Sjeverna Istra“ objavljuje 2. LAG-natječaj iz LRS LAG-a za tip operacije 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Rok za podnošenje prijava tekao je od 04.09.2018. godine i završio je 04.10.2018. godine.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosio je 235.620,00 EUR.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosila je 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosila je 20.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

DANA 27. KOLOVOZA 2018. LAG “SJEVERNA ISTRA” OBJAVLJUJE ISPRAVAK 2. LAG-NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 7.4. “ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU” U DIJELU OBRAZAC B. PLAN NABAVE U RETKU P. “NAJVIŠI IZNOS POTPORE”.

NOVI OBRAZAC B. PLAN NABAVE – TABLICA TROŠKOVA I IZRAČUNA POTPORE MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 20.08.2018

Rok za prijavu: 04.10.2018

Iznos sredstava: 235.620,00 EUR

Tijelo: LAG "Sjeverna Istra"

Predmet: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a „Sjeverna Istra“.

Svrha: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno-ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu te pripadajuću infrastrukturu.

Raspoloživa sredstva: 1.763.568,58 HRK.

Iznos, udio i intenzitet javne potpore:

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 20.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.

Intenzitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) iz Priloga XV. ovog LAG-natječaja te iznosi:
a) do 80% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
b) do 90% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu
c) do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

 

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

• jedinica lokalne samouprave
• trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
• javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
• udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
• vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
• lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

 

Uvjeti prihvatljivosti nositelja projekta:

  • Nositelj projekta mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
  • Gore navedeni uvjet prihvatljivosti nositelj projekta mora zadržati 5 (pet) godina nakon datuma konačne isplate te se isti može ponovno provjeriti u navedenom razdoblju ako Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) procijeni da je to potrebno. Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere u razdoblju nakon datuma konačne isplate utvrdi da nositelj projekta ne ispunjava navedeni uvjet prihvatljivosti, nositelju projekta će se ostaviti primjeren rok za rješavanje nastale situacije.
  • Nositelj projekta je u prijavi projekta/zahtjevu za isplatu obvezan dati izjavu o bespovratnim sredstvima dodijeljenim od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore za iste prihvatljive troškove u okviru podmjere za koju je podnio zahtjev za potporu. Nositelju projekta će se umanjiti iznos javne potpore ako su mu dodijeljena bespovratna sredstva za iste prihvatljive troškove.

 

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sljedećih prihvatljivih projekata:

1. vatrogasni dom i spremište
2. društveni dom/kulturni centar
3. planinarski dom i sklonište
4. turistički informativni centar
5. dječje igralište
6. sportska građevina
7. objekt za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo)
8. rekreacijska zona na rijekama i jezerima
9. biciklistička staza (koja nije sastavni dio ceste)
10. tematski put i park
11. građevina za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)
12. javna zelena površina (park i slično)
13. pješačka staza (koja nije sastavni dio ceste)
14. pješačka zona
15. otvoreni odvodni kanal (koji nije sastavni dio ceste)
16. groblje (komunalna infrastruktura i prateće građevine)
17. tržnica
18. javna prometna površina (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste)
19. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremišta, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar, dječji vrtić/igraonica (rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi) i
20. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, javne          prometne površine.