JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2017. godinu

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Javni natječaj

Datum otvaranja natječaja: 27.12.2016

Rok za prijavu: 27.01.2017

Iznos sredstava:

Tijelo: Istarska županija

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2017. godinu

1. Istarska županija – Regione Istriana,  Upravni odjel za kulturu, poziva udruge i druge organizacije civilnoga društva (zaklade, privatne ustanove,vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije) – u daljnjem tekstu: udruge, koje su programski usmjerene na rad u kulturi na području Istarske županije – Regione Istriana, a prvenstveno one čiji su projekti/programi i aktivnosti usklađeni s Istarskom kulturnom strategijom – Strategia culturale istriana za razdoblje 2014. – 2020. g.,  da se prijave na ovaj natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Natječaj).

2. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekte/programe  iz sljedećih prioritetnih područja kulture:

a) glazbeno, glazbeno scenske i filmske djelatnosti
b) književnost i izdavaštvo
c) zaštita materijalne kulturne baštine i muzeologija
d) nematerijalna kulturna baština
e) vizualne umjetnosti
f)  nove medijske kulture
g) međunarodna kulturna suradnja.

3. U Proračunu Istarske županije – Regione Istriana za 2017. godinu osigurati će se financijska sredstva prvenstveno za projekte/programe udruga koji

 • su usklađeni s ciljevima i zadacima Istarske kulturne strategije – Strategia culturale istriana
 • se provode u kontinuitetu (nastavak financiranja višegodišnjih projekata/programa koji su uspješno ocijenjeni i odabrani u prethodnoj godini i čije su aktivnosti uspješno izvršene te se prijavljuju za nastavak financiranja u 2017. godini)
 • su podržani  financijskim sredstvima iz drugih izvora (vlastita sredstva, sponzorska sredstva, državna sredstva, sredstva jedinica lokalne samouprave, sredstva međunarodnih fondova i drugo) te oni koje Istarska županija – Regione Istriana koordinirano financira s drugim subjektima (državna tijela, jedinice lokalne samouprave, međunarodni fondovi i drugo)
 • su kandidirani ili prihvaćeni u programima EU ili drugih međunarodnih organizacija koje financiraju projekte/programe u kulturi (sufinanciranje obveznog udjela udruge u financiranju projekta/programa koji je većinski financiran iz programa EU ili drugih međunarodnih organizacija)
 • su od posebnog interesa i značaja za razvitak i jačanje identiteta i posebnosti Istarske županije – Regione Istriana
 • predstavljaju kulturološki, umjetnički i strukovno vrijedne projekte/programe
 • su originalni te potiču razvitak ekološke i duhovne svijesti
 • potiču i podupiru svekoliko stvaralaštvo u Istri (istarske autore i suradnike i njihove autorske projekte u kojima pretežito i kontinuirano sudjeluju izvođači iz Istre)
 • su edukacijske naravi (izobrazba i usavršavanje)
 • podržavaju stvaralaštvo i afirmaciju mladih autora.

4. Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2017. godinu iznosi 2.295.000,00kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 2.000,00kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 400.000,00kuna.

5. Rok za podnošenje prijava projekata/programa po ovom Natječaju – 31 dan od dana objave Natječaja  na mrežnim stranicama Istarske županije – Regione Istriana i Ureda za udruge, a završava  27. siječnja 2017. godine.

6. Udruge mogu po ovom Natječaju prijaviti više  projekata/programa po svakom prioritetnom području kulture iz točke 2. ovog Natječaja.
Davatelj financijskih sredstava može  s istom udrugom ugovoriti ukupno najviše do tri projekta/programa,  na razdoblje provedbe od 12 mjeseci (od  01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine).
Ista udruga može biti partner na više projekata/programa unutar prioritetnih područja kulture iz točke 2. ovog Natječaja.

7. Prijavu projekata/programa na ovaj Natječaj može podnijeti udruga koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • upisana je u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
 • svojim statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja sukladno ovom Natječaju i kojima se promiču uvjerenja i ciljevi koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Istarske županije – Regione Istriana i drugih javnih izvora;
 • nema dugovanja s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Istarske županije – Regione Istriana i proračunu jedinice lokalne samouprave;
 • protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta/programa ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen/a za prekršaj određen člankom 48. st. 2. alinejom c) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), odnosno pravomoćno osuđen/a za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe;
 • ima uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • ima uređen sustav prikupljanja članarina i uredno predaje sva izvješća prema Istarskoj županiji – Regione Istriana i drugim institucijama;
 • ima zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta/programa.

8. Prijave projekata/programa dostavljaju se obvezno on-line i u papirnatom obliku, u skladu s uvjetima utvrđenim u Uputama za prijavitelje i to isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Istarske županije (link).

9. Popunjena i ovjerena prijava zajedno s potrebnom dokumentacijom, u papirnatom obliku, dostavlja se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja kod Administrativne tajnice Upravnog odjela za kulturu Istarske županije – Regione Istriana ) na sljedeću adresu: ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU – ASSESSORATO ALLA CULTURA
52466 Novigrad – Cittanova
Mlinska 4/b – Via del Mulino 4/b

 

Sve ostale informacije možete pogledati ovdje.